14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

14-10-2019

o;a uÈkafk;a" lkafk;a" ksod.kafk;a fï f*daka tl;a tlaluhs - ñfI,a È,aydrd

we;a;gu t;ekg .syskau ;uhs ta w;aoelSï ,nd.kak mq¿jka fjkafk' uu <ud ksjdi myl yhl ú;r iafjÉPd bx.%Sis

Views: 31  Oct 13, 2019    Read More...

uu wfkdaud ðkdoÍ tlal ,sx.sl o¾Ykhlg r.mEfõ yxis tlal hd¿fj,d bkak ldf,a

iqfoaYa jika;f.a m<uqjeks l,d;aul Ñ;%mghg iïnkaO fjkak tl mhska leue;s jqKdo@
fï Ñ;%mghg ug l;d

Views: 37  Oct 12, 2019    Read More...

2019 Tlaf;dan¾ ui 14 jk i÷od - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wOHdmk lghq;a;l ksr;

Views: 269  Oct 14, 2019    Read More...

wdorh''' Ôú;h''' újdyh''' Èfjka fkdj fud<fhka l;d lrkafkls jDIN

Tn Wmka fudfydf;a§ wyia .%y is;shfï iksgqyka ù we;s ,.ak fodf<di w;=ßka tla ,.akhla Tng ysñ fõ‍'

Views: 254  Oct 13, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-10 isg 2019-10-17

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-10 isg 2019-10-17

Views: 988  Oct 10, 2019    Read More...

.%yhka mroñka kele;a fmrg mñfKa

.%yhka mroñka kele;a fmrg mñfKa

Views: 667  Oct 10, 2019    Read More...

ia;%S fomd u; ,dhejqKq cSúf;a ryia

ia;%S fomd u; ,dhejqKq cSúf;a ryia

Views: 378  Oct 10, 2019    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 107  Oct 10, 2019    Read More...

Recent Model

Senali dilhari  Photos on Photo Gallery
manchana piris
Keshari Welikalage
Hasini samuwel

Sinhala News

uy;a;fhda fldfyaÈ yß yïn fjhs wE

Ôú; wudrefõ odkak tmd ld,lKaks jev lr,d - ud¾. kS;S levQ l=reKE., nia tlg ßhÿfrla W.kakmq u;l ysák mdvu

Views: 15  Oct 14, 2019    Read More...

Y%S ,xldfõ jd¾;dj ì| ouñka ;j;a rglska ckdêm;s wfmalaIlfhda /ila bÈßm;a fjhs

úúO ÿIK l%shdj,g iïnkaO mqoa.,hskag tfrysj ks;sh l%shd;aul lrk f,i b,a,d miq.sh fmnrjdß udifha§

Views: 15  Oct 14, 2019    Read More...

Bollywood and Hollywood News

uq;= wyqf¾ fidka.=,a oeka fifkfynr ujla

forK pek,fhka i;sfha Èkj, úldYh flfrk uq;= wyqr fg,s kdgHh Tn;a krUkjd we;s' ;=¾lsfha ks¾udKhla

Views: 15  Oct 13, 2019    Read More...

Views: 4419  Oct 07, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

uy weÿre ldf,da .ek u;l igykla

1977 uy ue;sjrKhg we;af;a yßhgu Èk oywgls' tÈk ,xld iuiudc mlaIfha wfmalaIlhd f,i háhkaf;dg

Views: 4405  Oct 03, 2019    Read More...

Views: 4405  Sep 15, 2019    Read More...

Sport News

17 jeks TiafÜ‍%,shka udiag¾ia ;r.dj,sfha§ YS‍% ,xldjg rka molalula

TiafÜ‍%,shdfõ ls‍%hd;aul jQ 17 jeks TiafÜ‍%,shka udiag¾ia ;r.dj,sfha§ nr tiùfï biõfjka rka molalula Èkd

Views: 4  Oct 14, 2019    Read More...

Cinema News

myf¾ ier

wixls o is,ajd Tn yuqjg tkafka rIa Ñ;%mgh iu.sks' th ,nk i;sfha§ ;srhg meñ”ug kshñ;hs' Ñ;%mgfha

Views: 33  Oct 10, 2019    Read More...

Short Story

Views: 4413  Sep 26, 2019    Read More...

Views: 4412  Jun 16, 2019    Read More...

Magazine Cover

himali
pubudu
chulakshi
udeshika
senali and hemamal
chamathka

Video Songs

Pawela Walakule

Pawela Walakule

Manussakama

Manussakama

Aatha Paawela

Aatha Paawela

Sithum Wasanthe

Sithum Wasanthe

Mawa Amathaka kalata

Mawa Amathaka kalata

Pem Madira Wehe

Pem Madira Wehe

Live Shows

Super Angels

Super Angels
Oct 03, 2019

Flashback Live in Mathugama

Flashback Live in Mathugama
Oct 03, 2019

Flashback 2019 italy Siracusa

Flashback 2019 italy Siracusa
Oct 03, 2019

Flashback Live in Agbowa 2019

Flashback Live in Agbowa 2019
Sep 30, 2019

Cartoons

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-47

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-47
Oct 10, 2019

Ballai Pooso Dennai-17

Ballai Pooso Dennai-17
Oct 10, 2019

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-46

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-46
Oct 10, 2019

Ballai Pooso Dennai-16

Ballai Pooso Dennai-16
Oct 10, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 4402  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 4402  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 4409  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 4404  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 4407  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 4404  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 4401  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 4403  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 4402  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 4403  Jan 01, 2019    Read More...