05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

05-08-2020

udhdù wd fYaIdo%sf.hs ls‍%Idkaf.hs wdor w;aoelSuo

udhdù wd fYaIdo%s r.mE w¨;au ñhqisla ùäfhdaj" we;a;gu fï .S;h ldf.ao' whs;sldrhd ljqo@ fï .S;h

Views: 26  Aug 02, 2020    Read More...

rka;s,s jefõ rkaueKsldg fudlo fjkafka

mqxÑ ldf, b|,d fõÈldjg fmï ne|mq wehg fõÈldjg f.dv fjkak iriú uEKshkaf.ka jrï ,efnkjd' ta u; olajmq

Views: 28  Aug 02, 2020    Read More...

2020 wf.daia;= ui 05 jk nodod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
;r.ldÍ lghq;= iy ldhsl

Views: 125  Aug 05, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-07-30 isg 2020-08-06

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-07-30 isg 2020-08-06

Views: 786  Jul 31, 2020    Read More...

whala;shg widOrKhg ;s; ;nñka nqO lglhg


whala;shg widOrKhg ;s; ;nñka nqO lglhg

Views: 642  Jul 31, 2020    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 47  Jul 31, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-07-27 isg 2020-08-03

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-07-27 isg 2020-08-03

Views: 986  Jul 27, 2020    Read More...

lS¾;su;a Wiia ;eklg Tn f.khk w,af,a jefgk hq., f¾Ld

lS¾;su;a Wiia ;eklg Tn f.khk w,af,a jefgk hq., f¾Ld

Views: 579  Jul 27, 2020    Read More...

Recent Model

Oshadi Himasha Photos
narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara

Sinhala News

f,nkkfha msmsßfuka 78la ðú;laIhg - 4000lg ;=jd, - msmsÍug fya;=j g%ïma lshhs

f,nkkfha" fírEÜ w.kqjr msysá jrdh wdikakfha msysgd we;s wefudakshï khsg%ේÜ wiqrd ;snq .nvdjl

Views: 17  Aug 05, 2020    Read More...

iuyre fldgg we|,d we. udlÜ lrkjd'' iuyre ;j ;j foaj,a t<shg odf.k we. udlÜ lrkjd

fï jkúg;a fõÈld /il rx.kfhys fh§ isák fï rx.k Ys,amshd mqxÑ ;srfhao wo jk úg by<skau jecfUkjd'

Views: 15  Aug 04, 2020    Read More...

Bollywood and Hollywood News

m%shxld fug%slaia iuÛ

mskaflÜ iañ;a" ,eïn¾Ü ú,aika" kS,a meg%sla yeßia we;=¿ msßila rx.kfhka odhl jk fuu Ñ;%mgfha rE.;

Views: 76  Jul 16, 2020    Read More...

Views: 5998  Jun 11, 2020    Read More...

Views: 6013  May 22, 2020    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5912  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

ix.laldrf.a IPL ms<g jkaÈ f.jkakehs ksfhda.

whs mS t,a C%slÜ ;r.dj,shg tla jQ fvlEka pd¾c¾ia lKavdhfï ysñldÍ;ajhg bka§h remsh,a fldaá

Views: 74  Jul 19, 2020    Read More...

Cinema News

wfYdal y|.u úY%du hhs

furg iskudfõ úYsIag;u iskudlrjl= f,i i<lkq ,nk wfYdal y|.u miq.sh 31 jeks Èk Y%S ,xld uy nexl=fõ iyldr wêm;s

Views: 6087  Apr 03, 2020    Read More...

Short Story

Views: 6009  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 6037  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

tharuka
sachini
niranjani
vijaya
chathurya
mano

Video Songs

Sirawee

Sirawee

Orasamak Wage

Orasamak Wage

Tharuka Gunarathna

Tharuka Gunarathna

Piya Rajune

Piya Rajune

Aksha Chamudi

Aksha Chamudi

Pana Wage

Pana Wage

Live Shows

Sun Flower Live in Minuwangoda 2018

Sun Flower Live in Minuwangoda 2018
Jul 18, 2020

FM Derana Attack Show - Sahara Flash vs FeedBack

FM Derana Attack Show - Sahara Flash vs FeedBack
Jul 18, 2020

Bora Music Band Live in Badalgama 2020

Bora Music Band Live in Badalgama 2020
Jul 04, 2020

All Right Live in Nilwella 2020

All Right Live in Nilwella 2020
Jun 15, 2020

Cartoons

SUPER SHIVA-S5-06

SUPER SHIVA-S5-06
Jul 29, 2020

King Kong-38

King Kong-38
Jul 29, 2020

Scooby-Doo 89

Scooby-Doo 89
Jul 29, 2020

GIRIPURA ATHTHO 40

GIRIPURA ATHTHO 40
Jul 29, 2020

Ladies

Entertainment

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 5904  May 22, 2020    Read More...

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5930  Jul 21, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6008  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 5908  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 5895  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5913  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5916  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5925  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5904  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5906  Jan 01, 2019    Read More...