25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

25-09-2020

fYaIdo%s m%shidoaf.a kj;u PdhdrEm fm,la wka;¾cd,hg

,dxlSh iskudfõ olaI" fhdjqka rx.k Ys,amskshla jk fYaIdo%s m%shidoaf.a kj;u PdhdrEm fm,la

Views: 136  Sep 07, 2020    Read More...

 weh jhiska f.dvla nd, flfkla" Èlalido jqKq flfklaj újdy lr.kak ´k flfkla fomdrla ys;kjd''' - y¾IK fn;auf.a

;j fg,s kdgH follg wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' fldgia 50l ú;r kdgHhl msgm; fï ojiaj, lshjñka bkakjd' fndfydaúg

Views: 116  Sep 07, 2020    Read More...

2020 iema;eïn¾ ui 25 jk isl=rdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo Èkfha§ Tn lrk iEu

Views: 194  Sep 25, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-09-20 isg 2020-09-27

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-09-20 isg 2020-09-27

Views: 885  Sep 20, 2020    Read More...

fla;= jDYaÑlhg''' fmr<s /ila

fla;= hk ku weiQ muKska ÿl" fõokdj" l,lsÍu wd§ ufkdaNdjhka cks; lrk iajNdjhla ´kEu flfkl= ;=< yg

Views: 866  Sep 20, 2020    Read More...

rdyq - fla;= udrefõ wiqn m,

rdyq - fla;= udrefõ wiqn m,

Views: 1072  Sep 17, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-09-10 isg 2020-09-17

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-09-10 isg 2020-09-17

Views: 1254  Sep 11, 2020    Read More...

iema;eïn¾ 13 .=re jl%fhka ñfohs

iema;eïn¾ 13 .=re jl%fhka ñfohs

Views: 1036  Sep 11, 2020    Read More...

Recent Model

Oshadi Himasha Photos
narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara

Sinhala News

fldaá 34la jkaÈ f.jkak ksjq vhukaâ fk!ldj ysñ iud.u tl.Û fõ - Y%S ,xldj ;j;a fldaá oyhla b,a,hs

kef.kysr uqyqfoa§ .sks .ekSug ,la jQ tï à ksõ vhukaÙ fk!ldfõ .skak ksùug ueÈy;a jQ furg wdh;kh i|yd uQ,sl jkaÈ f.ùula

Views: 12  Sep 24, 2020    Read More...

remsh,a oyfia kj uqo,a fkdaÜgqj w.ue;sg ms<s.kajhs

uy nexl= wêm;s uydpd¾h ví,sõ'ã',laIauka úiska remsh,a oyfia kj uqo,a fkdaÜgqj wo ^24& Èk w.%dud;H uyskao

Views: 18  Sep 24, 2020    Read More...

Bollywood and Hollywood News

uuhs rkaî¾ fydfrka wdof¾ lrmq tl thdf.a fmïj;sh jQ §msld mÿfldakaf.a w;gu tod yiqjqKd''

fnd,sjqvfha ckm%sh k¿ ks<s fom<la jk wd,shd Nd;a iy rkaî¾ lmQ¾ fmïj;=ka jk nj;a Tjqka <.§ újdy

Views: 125  Sep 02, 2020    Read More...

Views: 223  Jul 16, 2020    Read More...

Views: 6144  Jun 11, 2020    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5975  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

ix.laldrf.a IPL ms<g jkaÈ f.jkakehs ksfhda.

whs mS t,a C%slÜ ;r.dj,shg tla jQ fvlEka pd¾c¾ia lKavdhfï ysñldÍ;ajhg bka§h remsh,a fldaá

Views: 228  Jul 19, 2020    Read More...

Cinema News

wfYdal y|.u úY%du hhs

furg iskudfõ úYsIag;u iskudlrjl= f,i i<lkq ,nk wfYdal y|.u miq.sh 31 jeks Èk Y%S ,xld uy nexl=fõ iyldr wêm;s

Views: 6285  Apr 03, 2020    Read More...

Short Story

Views: 6177  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 6217  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

tharuka
sachini
niranjani
vijaya
chathurya
mano

Video Songs

Rubiri Papa

Rubiri Papa

Ninde Gambure

Ninde Gambure

Prema Lalaniyo

Prema Lalaniyo

Oba wasanthayak

Oba wasanthayak

Gemunu Senaga Enawo

Gemunu Senaga Enawo

Dewi Pihitai

Dewi Pihitai

Live Shows

Sahara Flash Live in Wellawaya 2020

Sahara Flash Live in Wellawaya 2020
Aug 29, 2020

 Bora Music Band Live in Badalgama 2020

Bora Music Band Live in Badalgama 2020
Aug 29, 2020

Rupavahini Super Ball Musical - Live Horizon 2020

Rupavahini Super Ball Musical - Live Horizon 2020
Aug 29, 2020

Attack Show Studio  Sakura vs Sunflowers  Beji vs D7th

Attack Show Studio Sakura vs Sunflowers Beji vs D7th
Aug 29, 2020

Cartoons

Sudu Puncha

Sudu Puncha
Sep 23, 2020

MAYA DIVAINA 10

MAYA DIVAINA 10
Sep 23, 2020

Scooby-Doo 129

Scooby-Doo 129
Sep 23, 2020

Api Raja Ibbo - 31

Api Raja Ibbo - 31
Sep 23, 2020

Ladies

Entertainment

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 5956  May 22, 2020    Read More...

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 6003  Jul 21, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6176  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 5985  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 5943  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5971  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5993  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 6013  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5963  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5969  Jan 01, 2019    Read More...