07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

07-03-2021

ldf.­kaj;a hefmkafka ke;sj uu wdfõ ;ks .u­kla

.S;aud nKavdr ySk olsk ta ySk yenE lr.kak W;aidy lrk kj mrmqf¾ rx.k Ys,amsKshla' fjf<| oekaùï lafIa;%hg mh ;shmq .S;aud rx.khg mdr

Views: 160  Feb 25, 2021    Read More...

relaYdkd f.a rE ryia

ksrEmK Ys,amskshla f,i l,d f,djg msúfik relaYdkd Èidkdhl miqj rx.k Ys,amskshla f,i mqxÑ ;srhg o md ;nkafka ;u rx.k

Views: 6130  Feb 24, 2021    Read More...

2021 ud¾;= ui 07 jk bßod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tnf.a wÆ;a n,dfmdfrd;a;=

Views: 162  Mar 07, 2021    Read More...

isl=re - rù ixfhda.fha n,mEu ;jÿrg;a

isl=re - rù ixfhda.fha n,mEu ;jÿrg;a

Views: 370  Mar 05, 2021    Read More...

idudkH fm< ch .kak ,.akfhka ,.akhg - iqn kele;a

 Wfoa 7'01 g kef.kysr n,d msg;aùu iqnhs' fla;= wfÜ .uka lrkjd' ielhla ;shd.kak tmd'

Views: 213  Feb 28, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-02-28 isg 2021-03-06

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-02-28 isg 2021-03-06

Views: 839  Feb 27, 2021    Read More...

ud¾;= 5 jeksod nqoaêu;a ore Wm;a

ud¾;= 5 jeksod nqoaêu;a ore Wm;a

Views: 253  Feb 27, 2021    Read More...

ydialï fmkajk fjo yia;hl f¾Ld

ydialï fmkajk fjo yia;hl f¾Ld

Views: 222  Feb 27, 2021    Read More...

Recent Model

Eishie Rathnayake
Madhushani Wickramasinghe
nathasha perera
saranga and dinakshi

Sinhala News

mdma jykafia brdlfha IS n,fldgqjlg hhs

brdlfha ft;sydisl ixpdrhlg tlaj isák YqoafOda;a;u m<uqjk *a/kaisia mdmajykafia fïjkúg W;=re brdlfha m%foaY lsysmhlg

Views: 6  Mar 07, 2021    Read More...

mdial= m%ydrhg hqla;sh b,a,k lÆ bßodj werfUhs

w.ro.=re moúh úiska ;SrKh lrk ,o Black Sunday fyj;a l¿ bßodj wohs' fuf,i l¿ bßodjla m%ldYhg m;a flrefKa mdial= breÈk ;%ia;

Views: 3  Mar 07, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

uu ke;s neß ñksiqkag Woõ lrkafka uu ta ÿl okak ksid

iqIañ;d fika 1994 jif¾ f,dal úIaj rE /ðk iïudkfhka msÿï ,nkafka Ndr;fha ìys jQ m<uq úYaj rE /ðk f,igh' tu jif¾ u ñia bka§hd ;r.fha §

Views: 32  Mar 05, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 6042  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

jd¾;d fmd;a w;rg .sh ;sirf.a mkaÿ heùu

mkaÿjdr 20 ) 20 cd;Hka;r l%slÜ ;r.hl mkaÿjdr 02 la fyda Bg jvd l%shd;aul l< l%Svlhka w;ßka mkaÿ jdrhlg jeäu

Views: 12  Mar 06, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6044  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6047  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

madhumathi
nayanathara
vijaya
thathsarani
shukara munawvar
hirushi

Sinhala Films

Tawme Iskole

Tawme Iskole
Feb 19, 2021

sundara warada 18

sundara warada 18
Feb 19, 2021

Super Six

Super Six
Feb 19, 2021

Peralikarayo Sinhala Movie

Peralikarayo Sinhala Movie
Feb 10, 2021

Video Songs

KISS - Samanalee Fonseka

KISS - Samanalee Fonseka

Diwyangana

Diwyangana

Pem Purane

Pem Purane

Husma Wadina Durin

Husma Wadina Durin

Amude 2 Genu Genuma Thamai Appa

Amude 2 Genu Genuma Thamai Appa

Samawenna Raththaran

Samawenna Raththaran

Live Shows

Siyathaabimani Nidahase Githawaliya

Siyathaabimani Nidahase Githawaliya
Feb 16, 2021

Derana Full Blast with Flashback

Derana Full Blast with Flashback
Feb 16, 2021

Uduwap Gee Miyasiya 2020

Uduwap Gee Miyasiya 2020
Jan 05, 2021

Seasonal Pops 96

Seasonal Pops 96
Jan 05, 2021

Cartoons

Scooby-Doo 13

Scooby-Doo 13
Mar 07, 2021

Babaa Company - 11

Babaa Company - 11
Mar 07, 2021

Maha Kaa Baa Sini Yaa Thuma 34

Maha Kaa Baa Sini Yaa Thuma 34
Mar 07, 2021

PANCHAPPU - 21

PANCHAPPU - 21
Mar 07, 2021

Ladies

fish, beake fish

úúO rig ud¿ youq

Views: 213  Jan 23, 2021    Read More...

dalla, dalla curry

rig oe,af,d yok úÈy

Views: 216  Jan 23, 2021    Read More...

bandakka curry, lemon rise, mora malu curry

ryg lkak ;,awrfKa riuijq¿

Views: 234  Jan 15, 2021    Read More...

xmas reeth

l%siauia Í;a

Views: 248  Dec 28, 2020    Read More...

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6036  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6041  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6047  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6060  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6038  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6034  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 6038  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 6057  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 6038  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 6037  Jan 01, 2019    Read More...