04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

04-06-2020

weh ksrej; m‍%;slafIam lrkafka keye

.sßfoaú ksIamdol)Y‍%Skd;a fmf¾rdfï Èkj, úldYh jk fg,skdgH fol;=kla flfrys jvd jeä fma‍%laIl wjOdkhla fhduqù

Views: 65  May 29, 2020    Read More...

ÿld uf.ka weyqjd fïl isrdjgo lrkafka ke;akx wks;a úÈhgu o lsh,d

ldúx. fmf¾rd lshkafka wog;a mqxÑ ;srfha fmïj;df.a pß;h wrla f.k isák rx.k Ys,amska lsysmfofkl=f.ka tlaflfkla'

Views: 107  May 27, 2020    Read More...

2020 cQks ui 04 jk n%yiam;skaod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wOHdmk lghq;a;l ksr; jk fïI

Views: 128  Jun 04, 2020    Read More...

obe orawa komada

 ´rdfjka f,v iqjlrk C%ufõoh

Views: 198  May 31, 2020    Read More...

Wodjk i;sfha Tnf.a ffojh

fïI
.Dy Ôú;h ñY‍%m,odhlhs' ñ;=re ñ;=ßhka iu`. i;=áka ld,h .; lsÍug bv ,efí' jHdmdr

Views: 606  May 31, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-05-29 isg 2020-05-04

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-05-29 isg 2020-05-04

Views: 746  May 29, 2020    Read More...

W.;alu nqoaêhg uq,a ;ek foñka cqks 14 rù ñ:qkhg hhs

W.;alu nqoaêhg uq,a ;ek foñka cqks 14 rù ñ:qkhg hhs

Views: 727  May 29, 2020    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 53  May 29, 2020    Read More...

Yks ux., fodaIhg lido lefvkjdo@

Yks ux., fodaIhg lido lefvkjdo@

Views: 149  May 29, 2020    Read More...

Recent Model

Oshadi Himasha Photos
narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara

Sinhala News

ckm;sf.a m%Odk;ajfhka /iajQ fldúâ 19 u¾ok lñgqfõ§ .;a ;SrK

fldúâ 19 u¾ok ld¾h idOl n,ldh iy úfYaI ffjoHjreka iu. ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d wo ^04& Èkfha

Views: 0  Jun 04, 2020    Read More...

wOHdmk wud;HxYfhka úfYaI ksfõokhla

ksjdvq ,nd § ;sfnk msßfjka kej; újD; lsÍu iïnkaOfhka wOHdmk wud;HdxYh wo ksfõokhla ksl=;a l<d'

Views: 0  Jun 04, 2020    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5973  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

2020 IPL Y%S ,xldfõ mj;ajkak fhdackdjla

2020 bka§h m%sñh,S.a ;r.dj,sh Y%S ,xldfõ meje;aùug yelshdj we;s nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh

Views: 200  Apr 17, 2020    Read More...

Cinema News

wfYdal y|.u úY%du hhs

furg iskudfõ úYsIag;u iskudlrjl= f,i i<lkq ,nk wfYdal y|.u miq.sh 31 jeks Èk Y%S ,xld uy nexl=fõ iyldr wêm;s

Views: 419  Apr 03, 2020    Read More...

Short Story

Views: 6198  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 6201  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

tharuka
sachini
niranjani
vijaya
chathurya
mano

Video Songs

Sampath Sri Palansooriya

Sampath Sri Palansooriya

Sirasa FM Tarzan Bappa Upset Song

Sirasa FM Tarzan Bappa Upset Song

Mage Pana Charith New Song 2020

Mage Pana Charith New Song 2020

Subha Pathum

Subha Pathum

Rahas

Rahas

Punchi Puthu Mage

Punchi Puthu Mage

Live Shows

Oxygen Live in Balangoda 2020

Oxygen Live in Balangoda 2020
May 27, 2020

Sanidapa Live in Nayakakanda 2020

Sanidapa Live in Nayakakanda 2020
May 27, 2020

Ayubowan Sri Live in Pilikuththuwa

Ayubowan Sri Live in Pilikuththuwa
May 18, 2020

Oxygen Live in Balangoda 2020

Oxygen Live in Balangoda 2020
May 18, 2020

Cartoons

Tom and Jerry 03

Tom and Jerry 03
May 31, 2020

PANCHA 13

PANCHA 13
May 31, 2020

BABA LANTHAYA 08

BABA LANTHAYA 08
May 31, 2020

Maduka Bhawana 03

Maduka Bhawana 03
May 31, 2020

Ladies

Entertainment

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 12  May 22, 2020    Read More...

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5961  Jul 21, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6149  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 37  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 31  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5938  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5946  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5964  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5956  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5961  Jan 01, 2019    Read More...