04-12-2020

04-12-2020

04-12-2020

04-12-2020

04-12-2020

04-12-2020

04-12-2020

04-12-2020

04-12-2020

04-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

03-12-2020

wdorh lshkafka uf.a úIh' T*sia tflaÈ jqK;a wdorh .ek l;d lroaÈ udj ;uhs fmkajkafka

wdorh lshkafka uf.a úIh' T*sia tflaÈ jqK;a wdorh .ek l;d lroaÈ udj ;uhs fmkajkafka

Views: 5908  Nov 28, 2020    Read More...

;ju uu uf.a keá,a, k;r lr,d keye'' - ksfrdaId ;,.,

uu ú;rla fkfï rfÜ ishÆu ck;djg f.org fj,d bkak isoaOfj,d ;sfhkafka' f,dalhgu n,mEj fï fldfrdakd jix.;h ksid uf.a nn;a

Views: 5902  Nov 25, 2020    Read More...

2020 foieïn¾ ui 04 jk isl=rdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tng fi!LH msvd

Views: 75  Dec 04, 2020    Read More...

urKh isÿjkafka fldfyduo@

urKh isÿjkafka fldfyduo@

Views: 5933  Nov 30, 2020    Read More...

foieïn¾ 11 jeksod isl=re jDYaÑl reYshg

foieïn¾ 11 jeksod isl=re jDYaÑl reYshg

Views: 5995  Nov 30, 2020    Read More...

iqr .=re kSp fjhs''' ,.ak ;=klg iqNu iqNhs

iqr.=re lshkafka n‍%yiam;s .‍%yhg' .=re lsh,;a lshkjd' fï .=re .‍%yhd miq.sh fkdjeïn¾ úisfjksod fuf;la .uka l< Okq

Views: 5966  Nov 29, 2020    Read More...

,.ak /ilg iqnm, Wodlrñka fkdjeïn¾ 28 nqO jDYaÑlhg hhs

,.ak /ilg iqnm, Wodlrñka fkdjeïn¾ 28 nqO jDYaÑlhg hhs

Views: 5947  Nov 27, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-11-23 isg 2020-11-30

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-11-23 isg 2020-11-30

Views: 5907  Nov 22, 2020    Read More...

Recent Model

Chulakshi Ranathunge
Nilmini Thennakon
Medha Jayarathna
Dishney Umario Rajapakshe New Shoot

Sinhala News

ä,að;a wÆúydf¾ ud;f,a k.drdêm;s Oqrfhka my lrhs

uOHu m<d;a wdKavqldr ,,s;a hq .uf.a úiska ud;f,a k.rdëm;s v,að;a wÆúydf¾ tu OQrfhka my lrkq ,en ;sfnkjd' Bg

Views: 14  Dec 03, 2020    Read More...

nqrù iq<s l=Kdgqfjka ukakdrfï êjr hd;%d 65lg ydks

nqrú iq<s l=Kdgqj l%ufhka ukakdru foig yud hdu;a iu.u ukakdru fmaidf,a ëjr jrdfha kj;d ;snQ fndaÜgq 65 la muK

Views: 12  Dec 03, 2020    Read More...

Bollywood and Hollywood News

ird.S ks<s iks ,sfhdkaf.a kj;u PdhdrEm fm<la iudc udOH l<Uhs

ird.s;ajh iy ksrej;a o¾Yk ksidu jeä fokl=f.a wjOdkhg fukau l;dnyg ,lafjk fuu wmQre iskud ;drldúh ks;ru iudc udOH ;=< l%shdldßj isák pß;hla'

Views: 5905  Nov 28, 2020    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5900  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

eiafia jdish .ksñka .dÆ mkaÿ hjkakka ri,a wirK l< yeá fukak

,xld m%sñh¾ ,S.a mkaÿjdr 20 l%slÜ ;r.dj,sfha Bfha mej;s fojk ;rÛfhka ch .kakg l,ïfnda lsx.aia lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 5904  Nov 30, 2020    Read More...

Short Story

Views: 5903  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 5903  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

nethmi roshel
anula
tharuka
sachini
niranjani
vijaya

Sinhala Films

Wasana

Wasana
Nov 27, 2020

Bambara Walalla Full Movie

Bambara Walalla Full Movie
Nov 27, 2020

Tom Pachaya Sinhala Movie

Tom Pachaya Sinhala Movie
Nov 27, 2020

Ranja

Ranja
Nov 25, 2020

Video Songs

Ma Hada Asha

Ma Hada Asha

Wellen Thelada Mawaala

Wellen Thelada Mawaala

Asha Dahasak Band Version

Asha Dahasak Band Version

Bro

Bro

Lanka Premier League 2020

Lanka Premier League 2020

Wanka Rataa

Wanka Rataa

Live Shows

Super Ball Sangeethe Live 14-10-2020

Super Ball Sangeethe Live 14-10-2020
Oct 31, 2020

Super Ball Musical - Update Music Band 21-10-2020

Super Ball Musical - Update Music Band 21-10-2020
Oct 31, 2020

ALFA Live in Haldanduwana 2020

ALFA Live in Haldanduwana 2020
Oct 31, 2020

Rupavahini Super Ball Musical - Saliya D with Friends 2020

Rupavahini Super Ball Musical - Saliya D with Friends 2020
Oct 14, 2020

Cartoons

Lassie - 23

Lassie - 23
Dec 02, 2020

Scooby-Doo 215

Scooby-Doo 215
Dec 02, 2020

Api Raja Ibbo - 79

Api Raja Ibbo - 79
Dec 02, 2020

Lassie - 22

Lassie - 22
Dec 02, 2020

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 5900  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 5904  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5905  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 5900  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 5900  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5902  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5902  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5902  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5900  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5904  Jan 01, 2019    Read More...