26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

26-05-2024

ug ckm%sh fjkak ta f*dfgda odkak ´k kE

ysre kd<sldfõ úldYh jqKq ‘Èú;=rd‘ fg,s ks¾udKfha fgydksf.a NQñldjg mK fmdjñka fma%laIl wdorh

Views: 56  May 18, 2024    Read More...

ug lshkak wdor l;djla kE

foõñ ) wjka; ke;s fofjks bksu n,,;a jevla kE' foõñ fofjks bksfuka whska fj,do@ fï" fï Èkj, fndfydafokdf.a

Views: 69  May 11, 2024    Read More...

2024 uehs ui 27 jk i÷od - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wOHdmk lghq;a;l

Views: 168  May 27, 2024    Read More...

weekly horoscope

ì,s÷ kug wl=re uehs 26 isg cqks 01 olajd

uehs 26 bßod 10'35 isg uehs 27 i÷od 10'13 f;la mqji, kele;hs' iqÿiq wl=re nq

Views: 23  May 26, 2024    Read More...

ckañhdg iqn m, f.k fok §ma; fhda.fhka ,efnk m%;sM,

flakaorhl ishÆu .%yhka rdyq iy fla;= fofokdg ueÈj msysàfuka Wodjkafka ld, i¾m fhda.hhs' ld,

Views: 92  May 26, 2024    Read More...

ksmqK;d wxl 9 ysñ hqj;shkag wxl 01 ysñ ‍fmïjf;l= fyd¢kau .e<fmkjd

fï ,sms fm<ska Tnj oekqj;a lrkafka wxl úoHdkql+,j Tnf.a ksmqK;d wxlhg wkqj fyd| in|;djla i|yd jvd;a

Views: 37  May 26, 2024    Read More...

fla;= .%yhdf.a iqn ) wiqn ixfhda.

fla;= ixfhda.j, fyd| krl l;d lsÍug m%:ufhka fla;= .%yhdf.a f;dr;=re uola úuid n,uq' .%yhska

Views: 103  May 26, 2024    Read More...

l, oji uehs 20 i÷od isg 26 olajd

i÷ .uka lrkafka 6" 7" 8" 9 hk Ndjhka yrydh' /lshd" jHdmdrj,ska ,dN m%fhdack bmhsh yels w;r

Views: 838  May 18, 2024    Read More...

Recent Model

Oceane Planchenault
Deena-Shannan-Amarasekara
hpc
teena

Sinhala News

úksiqre iu. weúÆKq yirx.g fï jf.a o?qjula ,efnhso

we*a.ksia:dkh iy Y%S ,xldj iu. mej;s wjika 20)20 ;r.fha§ úksiqre ,skavd,a yeksn,a iy Y%S ,xld kdhl

Views: 6620  Feb 22, 2024    Read More...

ndOd l< le,Ks iriú isiqka .ek vâ,s lg wÍ

foaYkhlg iyNd.s ù h<s le,Ksh úYajúoHd,fhka msg;g tafï§ ud¾.h yria lr ;ukag úfrdaOh oelajQ iriú isiqka

Views: 6621  Jan 15, 2024    Read More...

Bollywood and Hollywood News

f,dj iqkaor;u moúh fjkqfjka iQodkï fjk fnd,sjqvfha wdor”hu pß;h §msld mÿfldaka

fnd,sjqvh yevlrk iqkaoru ;rej §msld mÿfldaka oeka .eìks ujla lshk ldrkh uqÆ f,djlau okakd mqj;la

Views: 7  May 26, 2024    Read More...

Discovery and Ancient

fkdfïrE orefjl= f,iska urKh oel f,dalfha jhia.; ldka;dj f,iska jd¾;d ;nd weh kslau .shdh…

fkdfïrE orefjl= f,i fkdfïrE orefjl= f,i 1902 jif¾ foieïn¾ ui 26 jeks Èk cmdkfha lshqIq ¥mf;a “mðfrda ”

Views: 6618  May 08, 2022    Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6652  Aug 15, 2023    Read More...

Cinema News

wdiq oeka ;srfha

YHdï m%kdkaÿ" Wodß j¾Kl=,iQßh" äkdrd mqxÑfyajd" wdpd¾h fidaur;ak Èidkdhl" pdkaokS fifkúr;ak"

Views: 6623  Oct 12, 2023    Read More...

Views: 6630  Jun 16, 2023    Read More...

Short Story

Views: 6649  Jan 28, 2023    Read More...

Views: 6651  Jan 25, 2023    Read More...

Views: 6629  Jan 07, 2023    Read More...

Magazine Cover

senali
shathini
dilsha
sashi
thanuji
ranu ranathunga

Sinhala Films

Maha Meeru (Hiru Tele Films)

Maha Meeru (Hiru Tele Films)
Mar 03, 2024

murli 800 Full Movies

murli 800 Full Movies
Nov 10, 2023

Samunoganna Sugandika

Samunoganna Sugandika
Oct 03, 2023

Randenigala Sinhaya Sinhala Full Movie

Randenigala Sinhaya Sinhala Full Movie
Oct 03, 2023

Video Songs

WINGS

WINGS

Panata Namak (Female Version)

Panata Namak (Female Version)

Thawthisa Lowen

Thawthisa Lowen

Yohani - Numba Langa

Yohani - Numba Langa

DJ JNK x @Moniyo

DJ JNK x @Moniyo

Atharaman Wela

Atharaman Wela

Live Shows

Back To Back Live Show Live in Bokkawala 2024

Back To Back Live Show Live in Bokkawala 2024
May 11, 2024

Embilipitiya Delighted Live in Aludeniya 2024

Embilipitiya Delighted Live in Aludeniya 2024
May 11, 2024

Medirigiriya Ashawari Live in Akuressa Xpert 2024

Medirigiriya Ashawari Live in Akuressa Xpert 2024
May 11, 2024

SHAA FM SINDU KAMARE WITH CIAO

SHAA FM SINDU KAMARE WITH CIAO
Mar 01, 2024

Cartoons

Ben 10: Alien Force - Season 1 ( EP 01 )

Ben 10: Alien Force - Season 1 ( EP 01 )
Feb 27, 2024

Tashi Episode -11

Tashi Episode -11
Feb 27, 2024

Tashi Episode -10

Tashi Episode -10
Feb 27, 2024

Tashi Episode -09

Tashi Episode -09
Feb 27, 2024

Ladies

facial, face

Views: 270  Nov 30, 2023    Read More...

malu jadi

l=ïn,d ud¿ cdä

Views: 259  Nov 10, 2023    Read More...

mango jadi

wuq wU cdä f;ïmrdÿj

Views: 288  Nov 10, 2023    Read More...

Rice Omlet

Views: 196  Nov 02, 2023    Read More...

Entertainment

wmamÉÑ wka;su yqiau .;af;a wms frday,g ÿka ueIsfuka

t;=udkkaf.a wjux.,H iNdfõ ia;+;s l;dj lf,a Tyqf.a nd, mq;= ið; weka;kS úiska'

Views: 6630  Oct 12, 2023    Read More...

ldka;s ug yuqjqfha ysrf.or§h fï ldka;sf.a l;djhs

“ug ÿfjla bkakjd' ta ÿjg oeka wjqreÿ myf<djla ú;r we;s'” “wehs tfyu lshkafka''' myf<djla ú;r

Views: 6628  Nov 15, 2022    Read More...

True Story

Sex study

Tima ld, iSudfj§;a Thdg ''''' tlafjkak wjYH kï  Thd fï ,smsh lshjkaku ´ks'

Tima ld, iSudfj§;a Thdg ''''' tlafjkak wjYH kï  Thd fï ,smsh lshjkaku ´ks'
yeÛSï oekSï we;s"

Views: 6612  Aug 25, 2023    Read More...

fl,a,kag iajhx úkaokh ;ykï keye' nh ke;=j iajhx úkaokfha fhfokak l<ska  fï .ek;a oekqj;a fjkak'

filaia lshkafka ñksiaiq wdi fohla jqkdg ta .ek l;d lrkak fyda ta .ek wOHhkhla lrkak wfma ñksiaiq

Views: 6641  Aug 14, 2023    Read More...

Fenshui

Dreams

Tfí ,.akh fy<s lrk Ôjk f;dr;=re

hï wfhl= l< l=i, fyda wl=i, l¾u úmdl fok wjia:djka t<U isá úg tajd fkdfhla wdldrfhka

Views: 6623  Nov 11, 2023    Read More...

i;=gqodhl wdrxÑ f.k tk wU fmdl=r

;ukaf.a mqxÑ wïu,d fyda kekao,d iïnkaO fyd| fyda krl f;dr;=rla wikakg ,efí' ;uka ÿgqfõ wvi| kï

Views: 6621  Sep 24, 2023    Read More...

Architecture

lmk <s| W;=rg fyda Bidkhg kï lsß W;=rkjd ksielhs

ñksidf.a muKla fkdj .iaje,aj,o meje;au i|yd c,h w;HjYH fõ' ñksidf.a meje;au r|d mj;skafka c,h u; ùu

Views: 6620  Apr 29, 2023    Read More...

Tfí ksfji;a jdia;= kd. ‍fodaIhg yiqfj,d o@

jdia;= úoHdfõ§ kj ksfjila bÈlsÍfï§ fyda ksjdi wdY%s; lghq;=j,§ fukau <sx lemSu fmdf<dfjka jia;=

Views: 6613  Mar 31, 2023    Read More...

yok f.a fmdâv jdia;=j wkqju yokak

f–‍hd;sI weiska  n,d  jdia;=  úoHdkql+,j ,iaik ksfjila Tng;a Wreuo hkak úuid nef,k ld,Sk ,smshls

Views: 6616  Mar 24, 2023    Read More...