28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

28-03-2020

27-03-2020

27-03-2020

27-03-2020

27-03-2020

27-03-2020

mdfr neye, hkak neß ;rug m‍%;spdr

k¾;k yelshdj we.a ;snqKg tod fydfrka fydfrka kgmq Tyq wo mqxÑ ;srh yryd kgñka r`.mdkafk úYd,

Views: 116  Mar 17, 2020    Read More...

Èlalidofhka m‍%isoaOfjkak ´kE ke;s ksid fïOd ksyඬj b|,d''' uu ;kshu Ôj;afjkjd

fï Èkj, úldYh jk yf;a l,a,sh yd ufvd,alef,a úrfhda fg<s kdgH j,ska wmg yuqjk fïOd chr;ak wfma rfÜ

Views: 163  Mar 15, 2020    Read More...

2020 ud¾;= ui 28 jk fikiqrdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
;r.ldÍ lghq;= iy ldhsl Yla;Ska

Views: 97  Mar 28, 2020    Read More...

w;af,a f¾Ld i,l=Kq fy<s lrk frda.dndO

w;af,a f¾Ld i,l=Kq fy<s lrk frda.dndO

Views: 122  Mar 26, 2020    Read More...

ñ:qk ,.ak ysñhkag ;SrKd;aul ld,hla

ñ:qk ,.ak ysñhkag ;SrKd;aul ld,hla

Views: 271  Mar 26, 2020    Read More...

,.ak ;=klg iqnm, Wod lrñka l=c ulrhg

iqúfYaIS .‍%y udrejla wo isÿ fjhs' tkï ud¾;= ui 22 iji 2'39 g l=c .‍%yhd iajlSh WÉp rdYsh jk ulr rdYshg

Views: 645  Mar 24, 2020    Read More...

w;af,ka lshfjk Tfí ryia

iuqo% iDIsjrhd f,djg y÷kajd ÿka iduqo%sl Ydia;‍%h fyj;a yia; f¾Ld úidj Ndr; foaYfhka wdrïN ù fï jk

Views: 201  Mar 24, 2020    Read More...

iaÒrju újdyh isÿ fjkjdo@ flakaorfhka oek.kafka fufyuhs

uf.a wlald ta ldf,a yßhg flakaorh nef,õjd' újdy fjkjd lshQ Tlafldau ld,hka myq jqKd' wlalg ta ld,j,§ fldÉprj;a

Views: 251  Mar 24, 2020    Read More...

Recent Model

Oshadi Himasha Photos
narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara

Sinhala News

nkaOkd.dr ‍/oúhka 4000 ksoyia lsÍug wdKavqfõ wjOdkh

fldfrdakd ffjrifha jHdma;sh fya;=fjka nkaOkd.dr .; /|úhka 4"000 lg wêl ixLHdjla ksoyia lsÍu flfrys

Views: 21  Mar 28, 2020    Read More...

furg fldfrdakd wdidÈ;hska 08 fofkl= oeä i;aldr tallj,

fldaúÙ 19 fyj;a kj fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s njg furg§ ;yjqre lrf.k oeä i;aldr tallj, m‍%;sldr ,nk frda.Ska .Kk

Views: 6  Mar 28, 2020    Read More...

Bollywood and Hollywood News

COVID 19 ksid t<shg nyskak nerej bkak" ird.S ks<s Sunny Leonef.a PdhdrEm lsysmhla wka;¾cd,hg

fuu PdhdrEm w;r wef.a orejka iu.Û weh isák PdhdrEm lsysmhlao we;s w;r Tjqka l¿ meye;s ,udiala, me<| isákjd'

Views: 8  Mar 27, 2020    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5860  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

Y%S ,xldj iu.Û mej;s T20 ;r.dj,sfha ch fldfoõjka ysñ lr .kS

Y%S ,xldj iu. mej;s 20hs 20 ;r.dj,sh folg ìkaÿjla f,ig ch .ekSug ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu iu;ajqkd'

Views: 5912  Mar 06, 2020    Read More...

Cinema News

jir 4 lg miq lúkaoHd wêldßf.a wÆ;au iskaÿj ;=re¿ fjkak o

lúkaoHd wêldß ;reK mrmqf¾ is;a Èkd.;a wmQre yඬla ysñ ;reKshla' yඬ fukau reúkq;a weh fmdfydi;a'

Views: 5918  Feb 17, 2020    Read More...

Short Story

Views: 5902  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 5908  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

tharuka
sachini
niranjani
vijaya
chathurya
mano

Video Songs

Lavan Abhishek

Lavan Abhishek

Ketu Adare

Ketu Adare

Kalpa Kaalayak Pura Remake

Kalpa Kaalayak Pura Remake

Ayale

Ayale

Offline SUNDARI

Offline SUNDARI

Adaraya Behethak

Adaraya Behethak

Live Shows

All Right Live in Kahawaththa 2019

All Right Live in Kahawaththa 2019
Mar 27, 2020

Serious - Magulpokuna 2019

Serious - Magulpokuna 2019
Mar 27, 2020

Blue Shadows Live in Kudamaduwa Kottawa 2019

Blue Shadows Live in Kudamaduwa Kottawa 2019
Mar 27, 2020

Oxygen ft Raawan Attack Show Miriswatta 2020

Oxygen ft Raawan Attack Show Miriswatta 2020
Mar 27, 2020

Cartoons

Podi Bala Sena-17

Podi Bala Sena-17
Mar 27, 2020

PANCHA 01

PANCHA 01
Mar 27, 2020

BABA LANTHAYA 02

BABA LANTHAYA 02
Mar 27, 2020

PANCHA 02

PANCHA 02
Mar 27, 2020

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5862  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 5864  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5890  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 5862  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 5871  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5854  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5851  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5857  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5859  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5854  Jan 01, 2019    Read More...