16-12-2019

16-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

15-12-2019

f*dfgda IQÜ tlla ksid nqlshu l;d l< k¾uodf.a wÆ;a mjq,g ;j;a wÆ;a idudðlfhla tl;= fjhs

f*dfgda IQÜ tlla ksid nqlshu l;d l< k¾uodf.a wÆ;a mjq,g ;j;a wÆ;a idudðlfhla tl;= fjhs

ckm%sh ksrEmsldjla jevigyka ksfõÈldjla f,i ld w;r;a wdorh ysñlr.;a k¾uod wfíj¾Ok fojeks j;djg;a ujla fjkak iqodkñka ysáhd' yefudau n,dfmdfrd;a;=fjka ysgmq ta

Views: 5662  Dec 12, 2019    Read More...

yqiaula ;rug wi,s

yqiaula ;rug kdgH ksid yqiau .kaj;a neß ;rï ld¾h nyq, jQ flfkla bkakjd' ta ;uhs iÑks rejka;sld' yqiaula ;rug

Views: 5658  Dec 12, 2019    Read More...

2019 foieïn¾ ui 15 jk bßod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
;r.ldÍ lghq;= iy ldhsl

Views: 5680  Dec 15, 2019    Read More...

isl=re ulrhg''' ,.ak 5lg iqnu iqnhs

.‍%y uKav,fha Èÿ,k .‍%yhd isl=reh' isl=re fcHd;sIfha§ ;reK ia;‍%shl f,i y÷kajhs' ish¨ f,!lsl wdYdjka flfrys

Views: 168  Dec 15, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-12-12 isg 2018-12-12

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-12-12 isg 2018-12-12

Views: 5671  Dec 12, 2019    Read More...

2019 wjika isl=re udrej 15 od

2019 wjika isl=re udrej 15 od

Views: 5684  Dec 12, 2019    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 5661  Dec 12, 2019    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 5654  Dec 12, 2019    Read More...

Recent Model

narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara
sachini wickramasinghe

Bollywood and Hollywood News

uu uq,skau lf<a úl=Kqï riaidjla' Bg miafia uu ‍‍fodßka ‍fodrg .syska bf,lafg%dksla ghsma rhsg¾ia úl=Kqjd

fndfyda wjia:dj, ;dreKHh ckm%sh mqoa.,hka wkqlrKh lrkjd jf.au wkq.ukh lrkak f.dvla leue;shs'

Views: 5655  Dec 11, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

rcldßhlg r;akmqrhg weú;a ore mjq, wu;l lr wka;#mqr ud<s.hl Ôj;a jqK weyef,afmd< uy wÈldrï

fouy,a f.dvke.s,af,a by< ud,h f.dvk.d we;af;a oej fhdod ilia lr.;a fid,afodrhla u;h' tu by< ud,fha ldur

Views: 5652  Nov 11, 2019    Read More...

Sport News

yfha myr 09la iu.ska BPL 20-20 ;r.dj,sh wdrïN lrñka oiqka Ydklf.ka .sKsfl<s ixo¾Yhla

nx.a,dfoaYa m%sñh ,S.a ;r.dj,sh Bfha wdrïN jqfKa 20-20 l%slÜ msáh h<s;a WKqiqï lrñka'

Views: 5657  Dec 12, 2019    Read More...

Cinema News

f,kdâ jq,a*af.a kjl;dfjka is;a;ula jQ neoafoa.u

f,kdâ jq,a*a ;u o úf,aÊ bkao cx.,a lD;sh " tx.,ka;fha§ ,shd m<lf<a 1913 fjks j¾Ifha§h' thg

Views: 5653  Dec 12, 2019    Read More...

Short Story

Views: 5654  Sep 26, 2019    Read More...

Views: 5653  Jun 16, 2019    Read More...

Magazine Cover

nirosha
himali
pubudu
chulakshi
udeshika
senali and hemamal

Video Songs

Pop Hits

Pop Hits

CHINTHY

CHINTHY

Murakawal

Murakawal

Saragi Asille

Saragi Asille

Sithuwili Yahane

Sithuwili Yahane

Mage Ammi

Mage Ammi

Live Shows

All Right Live In Pahathagama 2019

All Right Live In Pahathagama 2019
Dec 05, 2019

Flash Back Live in Ihala Maniyamgama 2019

Flash Back Live in Ihala Maniyamgama 2019
Dec 05, 2019

Arrow Star Live in Horawala 2019

Arrow Star Live in Horawala 2019
Dec 05, 2019

Flashback Live in Pamunuwa 2019

Flashback Live in Pamunuwa 2019
Dec 05, 2019

Cartoons

Magic Lamai-S4-86

Magic Lamai-S4-86
Dec 04, 2019

Sudu Puncha Pittuwa

Sudu Puncha Pittuwa
Dec 04, 2019

AVATAR-31

AVATAR-31
Dec 04, 2019

hada wada Dennis-02

hada wada Dennis-02
Dec 04, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5655  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 5652  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5653  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 5652  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 5652  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5652  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5652  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5652  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5652  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5652  Jan 01, 2019    Read More...