02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

.uu fndk flfkla lsh,d yefudau ys;kafka" we;a;gu uu fï fjklx wrlal=" is.rÜ î,d keye' uu fndk flfkla fkfuhs

ryia''' tal úúO mqoa.,hkag úúOhs' ñksiaiqkag tl tl ryia ;sfhkjd' ta ryia rlskjd' fy<s lrkjd' iuyre jeämqru

Views: 56  Jun 28, 2020    Read More...

;Ku,aú, fld,a,g ys; .sh ljqo fï kd,sld

tfyu;a ke;skï fla;=u;S ìij bÈßfha fudkjf.a ;SrKhla .kSo@ fï Èkj, rEmjdysks ;srh u; Èiajk rdjK jf.au ;Ku,aú,

Views: 37  Jun 28, 2020    Read More...

2020 cQ,s ui 02 jk n%yiam;skaod - wo oji Tng fldfyduo@

 fïI ,.akh
wo Èkfha§ Tnf.a wOHdmksl

Views: 170  Jul 02, 2020    Read More...

nqO jl%fhka .e,fõ

nqO jl%fhka .e,fõ

Views: 17  Jul 02, 2020    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 2  Jul 02, 2020    Read More...

wêIaGdk Yla;sh fy<slrk l=c ;,dj

wêIaGdk Yla;sh fy<slrk l=c ;,dj

Views: 7  Jul 02, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-06-29 isg 2020-07-05

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-06-29 isg 2020-07-05

Views: 644  Jun 30, 2020    Read More...

iqn fhda. fmdl=rla ysñ ñk ,.ak ysñfhda

iqn fhda. fmdl=rla ysñ ñk ,.ak ysñfhda

Views: 311  Jun 30, 2020    Read More...

Recent Model

Oshadi Himasha Photos
narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara

Bollywood and Hollywood News

fïl ug wÆ;a w;aoelSula jqKd

fldfrdakd ffjria jHdma;sh;a iu. f,dj fndfyda rgj, iïmQ¾Kfhka jid oeóu;a iu. idudkH ck Ôú;hg ndOd t,a,ù ;sfnkjd'

Views: 5887  Jun 11, 2020    Read More...

Views: 5899  May 22, 2020    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5871  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

2020 IPL Y%S ,xldfõ mj;ajkak fhdackdjla

2020 bka§h m%sñh,S.a ;r.dj,sh Y%S ,xldfõ meje;aùug yelshdj we;s nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh

Views: 5908  Apr 17, 2020    Read More...

Cinema News

wfYdal y|.u úY%du hhs

furg iskudfõ úYsIag;u iskudlrjl= f,i i<lkq ,nk wfYdal y|.u miq.sh 31 jeks Èk Y%S ,xld uy nexl=fõ iyldr wêm;s

Views: 5906  Apr 03, 2020    Read More...

Short Story

Views: 5898  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 5901  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

tharuka
sachini
niranjani
vijaya
chathurya
mano

Video Songs

Pana Wage

Pana Wage

Yaagaya

Yaagaya

Sara Sanda Wage

Sara Sanda Wage

Amma

Amma

Purawa Muwaga Sinaha

Purawa Muwaga Sinaha

Adambarakari - Roshan Fernando

Adambarakari - Roshan Fernando

Live Shows

All Right Live in Nilwella 2020

All Right Live in Nilwella 2020
Jun 15, 2020

Beji Nonstop 2020

Beji Nonstop 2020
Jun 06, 2020

Chamara Weerasingha Nonstop with Dilait

Chamara Weerasingha Nonstop with Dilait
Jun 06, 2020

Delighted Live in Halowita 2019

Delighted Live in Halowita 2019
Jun 06, 2020

Cartoons

Yakari - 37

Yakari - 37
Jul 01, 2020

Gigurum Danawuwa -18

Gigurum Danawuwa -18
Jul 01, 2020

Highlander -20

Highlander -20
Jul 01, 2020

Sudu Puncha

Sudu Puncha
Jul 01, 2020

Ladies

Entertainment

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 5867  May 22, 2020    Read More...

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5876  Jul 21, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5894  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 5872  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 5868  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5872  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5871  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5875  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5866  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5869  Jan 01, 2019    Read More...