19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

19-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

18-01-2020

;du újdyhg flfkla keye' yïnfjk flfkla ysáfhd;a ljod yß yïn fjhs - fIydks ly|j,

fIydks ly|j, l,d lafIa;%hg <ud ksfõÈldjla úÈyg msúi miqj ks,shla jQ flfkla' úúO pß; tlal fma%laIlhska

Views: 86  Jan 12, 2020    Read More...

ndysr wdf,amk .,aj,d fld;rï iqkaor fjkak W;aidy .;a;;a we;a;gu wms ,iaik úh hq;af;a yoj;ska

.dñKs fyÜáwdrÉÑ lshkafka yefudau wdof¾ lrk wdor”h pß;hla' iskudj" fg,s kdgH jf.au fõÈldfõ ish

Views: 5751  Jan 11, 2020    Read More...

2020 ckjdß ui 19 jk bßod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
Tnf.a ÈhqKqj id¾:l;ajh

Views: 82  Jan 19, 2020    Read More...

fikiqre ulrhg hhs

fikiqre ulrhg hhs

Views: 706  Jan 16, 2020    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 68  Jan 16, 2020    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍ ckjdß 12 bßod isg 18 fikiqrdod f;la

,.akdêm;s l=c wfÜ ir, fhd.hhs' rú" nqO" .=re" Yks" fla;= Nd.Hia:dkfhah' isl=re 11" rdyq 3" i÷ È.an,fhka

Views: 978  Jan 12, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-09 isg 2020-01-16

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-01-09 isg 2020-01-16

Views: 6020  Jan 09, 2020    Read More...

wo WoEiku isl=re l=ïNhg hhs

wo WoEiku isl=re l=ïNhg hhs

Views: 6085  Jan 09, 2020    Read More...

Recent Model

narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara
sachini wickramasinghe

Sinhala News

ið;af.a wÆ;a .ufka m<uq ie<iqu fy<s flf¾

úmlaI kdhl ið;a fma‍%uodi uy;df.a kdhl;ajfhka f.dvkef.k kj ikaOdkh bÈß uyue;sjrKh b,lal lr .ksñka

Views: 10  Jan 19, 2020    Read More...

ffu;%S l:dkdhl Oqrhg udk n,hs

,la‍I 13 l Pkao mokula we;s nj mjiñka YS‍% ,xld ksoyia mla‍Ifha fc–HIaGhska w.‍%dud;H uyskao

Views: 26  Jan 18, 2020    Read More...

Bollywood and Hollywood News

;ukaf.a wikSm ;;ajh .ek iudc udOHfha igykla ;enQ fmdma .dhl ciaáka în¾

ciaáka în¾ miq.shod ish bkaiag.%Eï .sKqfï igykla ;uìTka mjid ;snqfKa ;ud ,hsï frda.fhka fmf<k njhs'

Views: 19  Jan 16, 2020    Read More...

Views: 5708  Dec 30, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5696  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

mx;sfha <uhs jev lrkake;akï fudksg¾ udre lr,d jevla kE - ud,sx

;r.h mrdchg fya;=j kdhl;ajh kï ;uka úiaihs úiai kdhl;ajfhka bj;aùug iQodkï nj ,is;a ud,sx. mjikjd' bka§h

Views: 35  Jan 12, 2020    Read More...

Politics

Views: 5703  Jan 02, 2020    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

iqks,a tÈßisxyhkaf.a 70 jeks ckau Èkh od

m%úK .dhk Ys,amS iqks,a tÈßisxyhkaf.a 70 jeks ckau Èkh fjkqfjka mqIalr jkakswrÉÑ ,shQ iqks, isß; iy

Views: 5705  Jan 02, 2020    Read More...

Views: 5718  Dec 27, 2019    Read More...

Views: 5716  Dec 27, 2019    Read More...

Short Story

Views: 20  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 5716  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

samanthika
samanthika
nirosha
himali
pubudu
chulakshi

Video Songs

Non-Stop FeedBack

Non-Stop FeedBack

Abhinikmana

Abhinikmana

Mata Siduwana Samadee

Mata Siduwana Samadee

Awasaneda Me

Awasaneda Me

Ahasa Thramata

Ahasa Thramata

Samidhe

Samidhe

Live Shows

Perple Range Live in Kothmale 2019

Perple Range Live in Kothmale 2019
Jan 09, 2020

Hiru FM 31st Night Show 2019

Hiru FM 31st Night Show 2019
Jan 09, 2020

Arrowstar Live in Makadura 2019

Arrowstar Live in Makadura 2019
Jan 09, 2020

All Right Live in Meepawala 2019

All Right Live in Meepawala 2019
Dec 27, 2019

Cartoons

Sinhala Dubbed - The Boss Baby (2017)

Sinhala Dubbed - The Boss Baby (2017)
Dec 30, 2019

Soora Sando-38

Soora Sando-38
Dec 30, 2019

AVATAR-47

AVATAR-47
Dec 30, 2019

Saamaye Diyaniya-14

Saamaye Diyaniya-14
Dec 30, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5701  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 5699  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5715  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 5701  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 5699  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5697  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5701  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5698  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5699  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5700  Jan 01, 2019    Read More...