24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

24-08-2019

23-08-2019

23-08-2019

23-08-2019

23-08-2019

23-08-2019

mqÿuhs" ug È.gu r.mdkak wdrdOkd ,enqKd

kqrdks f;kakfldaka l,d f,djg msúfikafka udOHfõÈkshl f,isks' tf,i lghq;= lrf.k hoa§ fydrK Y%smd,shg

Views: 4232  Aug 22, 2019    Read More...

jeä ioao noao ke;sj WfoaY bkaÿ,;a lido ne|,d∙ ßhe,sá fõÈldjl§ weh ug yuqjqKd

ßhe,sá ;rejla jqK WfoaYa bkaÿ, jeä ioaohla noaohla ke;sju miq.sh i;sfha lido nekaod WfoaY lido nekafoa

Views: 4229  Aug 21, 2019    Read More...

2019 wf.daia;= ui 24 jk fikiqrdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tng fi!LH msvd fya;=fldgf.k

Views: 100  Aug 24, 2019    Read More...

wf.da 26 nqO lglfhka ñoS isxyhg hhs

wf.da 26 nqO lglfhka ñoS isxyhg hhs

Views: 4481  Aug 23, 2019    Read More...

w;af,a ,shejqKq újdyfha ryia

w;af,a ,shejqKq újdyfha ryia

Views: 4341  Aug 23, 2019    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 4235  Aug 23, 2019    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 4241  Aug 23, 2019    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍

úhou md,kh wiSrehs ,.akdêm;s l=c" isl=re" rj mQ¾j mqKHia:dkfhah' .=re wfÜ o" rdyq 3" Yks" fla;= 9

Views: 4249  Aug 18, 2019    Read More...

Recent Model

Hasini samuwel
Imesha Dilshani
ureni
Winu Perera

Sinhala News

úfrdaodr yQkka f.a we;a; l;dj

úoHd;aul oaú;aj kdulrKh ms<sn|j b;sydifha lsisÿ wjia:djl jd¾;d fkdjQ Wkkaÿjla Y%S ,dxlsl iudch ;=<

Views: 1  Aug 24, 2019    Read More...

ms,smSkfha b|ka ,xldjg weú;a .Ksld jD;a;sfha fhÿKq ixl%dka;sl ;reKhska 7la w,a,hs' reishka ldka;djl=;a oef,a

.Ksld jD;a;sfha fh§u i|yd furgg meñK isá ms,smSk cd;sl ixl%dka;sl ,sx.slhka ^Transgenders& 7fofkl= iy reishdkq

Views: 7  Aug 24, 2019    Read More...

Bollywood and Hollywood News

fnd,sjqâ iskudfõ fyd|u keÜgqlaldrhd ß;sla frdaIka" f,dj lvjiïu mqoa.,hd f,i kï lrhs

ß;sla frdaIka fnd,sjqâ iskudfõ isák ckm%shu k¿jl= nj ryila fkdfjhs' fï jkúg 45 jeks úfhys miqjk

Views: 6  Aug 24, 2019    Read More...

Discovery and Ancient

yඬd je,fmk úry .S; weiSfuka w;afjk m%;sM,h

yඬd je,fmk úry .S; Y‍%jKh lsÍu ñksia isref¾ fydafudak ls‍%hdldÍ;ajhgo n,mEï isÿjk nj l<ukdlrK WmfoaYl ms‍%hkd;a chiQßh

Views: 4222  Aug 02, 2019    Read More...

Views: 4222  Jul 22, 2019    Read More...

Sport News

YS‍% ,xld - kjiS,ka; fojeks ;r.fha m<uq Èkg jeiafika ndOd

ixpdrl kjiS,ka; lKavdhu iy i;aldrl YS‍% ,xld lKavdhu w;r Bfha wdrïN fojeks fgiaÜ ;r.fha m<uq Èkh ksudjk

Views: 4225  Aug 23, 2019    Read More...

Views: 4227  Aug 22, 2019    Read More...

Cinema News

l,d f,dfõ ;re /ila mEhQ ckm%sh .dhk Ys,amS mqkaisß fidhsidf.a ÈhKsh úfYdaOdf.a ux., W;aijfha PdhdrEm tl;=j fukak

l,d f,dfõ ;re /ila mEhQ ckm%sh .dhk Ys,amS mqkaisß fidhsidf.a ÈhKsh úfYdaOdf.a ux., W;aijfha PdhdrEm tl;=j fukak

Views: 11  Aug 23, 2019    Read More...

Short Story

Views: 4228  Jun 16, 2019    Read More...

Views: 4223  Jun 08, 2019    Read More...

Magazine Cover

chamathka
semini and mahendara
raveen
sheshadri
kavindya
fonseka

Video Songs

Malanika Seethalen

Malanika Seethalen

Hadakari

Hadakari

Sanda Manaliye

Sanda Manaliye

Pissu Kella

Pissu Kella

Ma Naasu

Ma Naasu

Jayamardhanapura Wanuma

Jayamardhanapura Wanuma

Live Shows

Feedback Live In Raddoluwa 2019

Feedback Live In Raddoluwa 2019
Aug 11, 2019

Sahara Flash vs FeedBack Attack

Sahara Flash vs FeedBack Attack
Aug 11, 2019

Purple Range Live in Athurugiriya

Purple Range Live in Athurugiriya
Aug 11, 2019

Flashback Live in Awissawella 2019

Flashback Live in Awissawella 2019
Aug 11, 2019

Cartoons

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-15

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-15
Aug 23, 2019

Robo Lanthe-14

Robo Lanthe-14
Aug 23, 2019

PETER PAN-39

PETER PAN-39
Aug 23, 2019

PETER PAN-38

PETER PAN-38
Aug 23, 2019

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 4224  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 4222  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 4227  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 4223  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 4222  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 4224  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 4222  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 4223  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 4222  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 4222  Jan 01, 2019    Read More...