06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

06-04-2020

thd udj od,d .syska wjqreÿ 10la jqK;a ;ju;a uf.a yojf;a Ôj;a fjkjd'' ksrxc,d ifrdaðkS

ud¾;= ui 26 oji wfma ckm%sh .dhsld ksrxc,d ifrdaðkSg b;du;au iqúfYaIS ojila' weh lshk úêhg ;ukaf.a

Views: 102  Mar 29, 2020    Read More...

b;d,sh ux bmÿKq rg" ux wdof¾ lrk rg' b;d,sh ojiska oji wmsg ke;sfj,d hkjd''

fï fjoaÈ uq¿ rglau l;d lrkafka fldfrdakd .ek' fldfydu jqK;a ,fldfrdakdj,ska wdrlaId fjk yeá, ck;djg lshkak"

Views: 175  Mar 24, 2020    Read More...

2020 wfma%,a ui 06 jk i÷od - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
Tnf.a ÈhqKqj id¾:l;ajh

Views: 151  Apr 06, 2020    Read More...

l, oji

wOHdmk lghq;=j, fhfok whg Wiia bf.kSïj,g ne£ug isÿ fõ' úNd.j,ska olaI;d olajhs' tfiau f.or§ fyda msg

Views: 678  Mar 29, 2020    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-03-22 isg 2020-03-29

i;sfha ,.ak m,dm, 2020-03-22 isg 2020-03-29

Views: 774  Mar 26, 2020    Read More...

w;af,a f¾Ld i,l=Kq fy<s lrk frda.dndO

w;af,a f¾Ld i,l=Kq fy<s lrk frda.dndO

Views: 290  Mar 26, 2020    Read More...

ñ:qk ,.ak ysñhkag ;SrKd;aul ld,hla

ñ:qk ,.ak ysñhkag ;SrKd;aul ld,hla

Views: 580  Mar 26, 2020    Read More...

,.ak ;=klg iqnm, Wod lrñka l=c ulrhg

iqúfYaIS .‍%y udrejla wo isÿ fjhs' tkï ud¾;= ui 22 iji 2'39 g l=c .‍%yhd iajlSh WÉp rdYsh jk ulr rdYshg

Views: 973  Mar 24, 2020    Read More...

Recent Model

Oshadi Himasha Photos
narmada nude photos
shanudri priysad
nayanathara

Sinhala News

uqo,a wud;HdxYfhka w;s úfYaI .eiÜ ksfõokhla

úfoia wdfhdackh i|yd furáka úfoaY úksuh fma%IKh lsÍu udi 03lg w;aysgqjñka uqo,a weu;sjrhd f,i w.%dud;H

Views: 5  Apr 06, 2020    Read More...

b;d,s fk!ldfõ isá c¾uka l;la frday,a .; lrhs

cd;Hka;r u.S m%jdyk fk!ldjla jk MSC Magnifica fk!ldfõ rdcldß isÿ lrñka isá Y%S ,dxlslfhl= úiska iudc uOH

Views: 15  Apr 06, 2020    Read More...

Bollywood and Hollywood News

isx.mamQrefõ b|ka wdmq" iqrEmS ks<s ldc,ag iy wef.a ÈhKshg Corona o @

isx.mamQrefõ b|ka wdmq" iqrEmS ks<s ldc,ag iy wef.a ÈhKshg Corona o @

fnd,sjqvhu le<UQ l;djg wfc– foõ.ka §mQ W;a;f¾

ta .ek weyqjdg ia;=;shs - ta;a fïl ;ud uf.a W;a;rh `
Tjqka wfmka hula i.jñka bkakjd''

Views: 54  Apr 01, 2020    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5870  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

Y%S ,xldj iu.Û mej;s T20 ;r.dj,sfha ch fldfoõjka ysñ lr .kS

Y%S ,xldj iu. mej;s 20hs 20 ;r.dj,sh folg ìkaÿjla f,ig ch .ekSug ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu iu;ajqkd'

Views: 5950  Mar 06, 2020    Read More...

Cinema News

wfYdal y|.u úY%du hhs

furg iskudfõ úYsIag;u iskudlrjl= f,i i<lkq ,nk wfYdal y|.u miq.sh 31 jeks Èk Y%S ,xld uy nexl=fõ iyldr wêm;s

Views: 26  Apr 03, 2020    Read More...

Short Story

Views: 5938  Jan 12, 2020    Read More...

Views: 5945  Sep 26, 2019    Read More...

Magazine Cover

tharuka
sachini
niranjani
vijaya
chathurya
mano

Video Songs

Enna Sandarajiniye

Enna Sandarajiniye

Coronavirus Song Flashback

Coronavirus Song Flashback

Volare Live in Bothalegama 2019

Volare Live in Bothalegama 2019

Lavan Abhishek

Lavan Abhishek

Ketu Adare

Ketu Adare

Kalpa Kaalayak Pura Remake

Kalpa Kaalayak Pura Remake

Live Shows

Seeduwa Brave Live in Meegoda 2020

Seeduwa Brave Live in Meegoda 2020
Apr 04, 2020

Sahara Flash Live in Gallanamulla 2019

Sahara Flash Live in Gallanamulla 2019
Apr 04, 2020

Volare Live in Bothalegama 2019

Volare Live in Bothalegama 2019
Apr 04, 2020

Volare Live in Bothalegama 2019

Volare Live in Bothalegama 2019
Apr 04, 2020

Cartoons

SONIC 05

SONIC 05
Apr 06, 2020

Sinhala Dubbed

Sinhala Dubbed
Apr 06, 2020

Podi Bala Sena-18

Podi Bala Sena-18
Apr 06, 2020

PANCHA 05

PANCHA 05
Apr 05, 2020

Ladies

Entertainment

OHdkhlg iu jeo ys¢ñka rejkaue,s iE ìu ;fmda .=Kfhka keyejQ iS,l=Üáfha ysñmdKka

úYajfha msysá n,j;au ia:dkhla f,i fn!oaOfhda wkqrdOmqr uyfujqkd mskaìfï msysá rejkaue,s uyd iEh i,l;s

Views: 5874  Jul 21, 2019    Read More...

t<sin;a fjk msßñfhla tlal f.or bkakjd yx.kak neß ryila jqKd

wms fldhs;rï ieye,aÆfjka úfkdaofhka Ôúf;a .;l<;a tla fudfyd;lska" tla isÿùulska ish,a, fjkia fjkak mq¿jka'

Views: 5880  Jul 17, 2019    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5924  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

iajhx úkaokh msßñkag hym;a fjkafka wehs@

iajhx úkaokh .ek úúO u; m, fjkjd' iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld

Views: 5873  Jul 20, 2019    Read More...

ldka;djka iqrdka;fha§ Èhú§u we;a;lao@ iïmq¾K úia;rh ioyd ,smsh lshjkak'

Tn fndfyda fokd ,sx.sl;ajh .ek fndfyda lreKq okakd kuq;a tajd ksjerÈ oehs ieu ;=,u ielhla

Views: 5881  Jul 20, 2019    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5860  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5860  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5872  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5870  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5864  Jan 01, 2019    Read More...