fldúâ ffjrih wdidÈ; frda.Ska .Kk 1057la olajd by,g


May 23, 2020 12:34 am    Views: 5869

fldúâ ffjrih wdidÈ; frda.Ska .Kk 1057la olajd by,g


fldúâ )19 ffjrih wdidokh jQ furg iuia; frda.Ska .Kk 1057 la olajd by< f.dia we;s nj jix.; frda. úoHd wxYh ksfõokh lr isákjd' wo ^22& miajre 6'30 jk úg furá kjH fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska fofofkla jd¾;d ù we;'

fï jk úg iqjh ,nd we;s frda.Ska ixLHdj 620la jk w;r frday,a ;=, m%;sldr ,nk ixLHdj 428la'

Image

Views: 38  Jul 02, 2020

Views: 6  Jul 02, 2020

Views: 15  Jul 02, 2020

Views: 293  Jun 30, 2020

Views: 523  Jun 28, 2020

Views: 818  Jun 26, 2020

Views: 44  Jun 26, 2020

Views: 886  Jun 22, 2020

Views: 651  Jun 22, 2020

Views: 6532  Jun 18, 2020

Views: 5942  Jun 18, 2020

Views: 6026  Jun 11, 2020

Views: 5895  Jun 11, 2020

Views: 5895  May 31, 2020

Views: 5902  May 31, 2020

Views: 5882  May 29, 2020

Views: 5895  May 29, 2020

Views: 5884  May 26, 2020

Views: 5882  May 26, 2020