Latest Articles
Views: 13
Views: 81
Views: 58
Views: 85
Views: 66
Views: 73
Views: 4100
Views: 4095
madhavi
    Views: 13   /   Apr 24, 2019 04:10 pm
udOù fjkia fkdlrk m<|kdj''' thd ksid Ôúf;a m<fjks j;djg Trf,daiqjla nekaod
subuddi lakmali
    Views: 81   /   Apr 21, 2019 11:22 pm
Ôúf;agu uf.a flakaof¾ oel,d ;sfhkafka foj;djhs - iqnqoaê ,laud,s - uf.a flakaof¾
hasini
    Views: 58   /   Apr 21, 2019 11:10 pm
uu r.mdkak wdmq flfkla fkfjh''' yxiskS w¿;a jevlg w;.y,d
Piumi Srinayaka
    Views: 85   /   Apr 19, 2019 11:02 am
uu nekafoa wvq jhiska" wms ldgj;a .e,fmk flkd yïnfjkafk keye'
mishel
    Views: 66   /   Apr 19, 2019 08:59 am
wfhdaud uf.a rx.k Ôú;fha yerjqï ,laIHhla
chamathka
    Views: 73   /   Apr 17, 2019 10:59 pm
FB ñ;=ßhkag pu;ald iu,sx.sl fhdackd f.kdjdo@
Jayantha Rathnayake
    Views: 97   /   Apr 16, 2019 11:20 pm
ug ms<sldjla" ;d;a;d ÿrl:k weu;=ulaj;a ÿkafka keye" ta jqKdg yefudau Woõ l<d
Pubudu Chathuranga
    Views: 4100   /   Apr 15, 2019 10:52 pm
uu uyK fjkjd lsh,;a yoyfka ;sfhkjd" tal bÈßfha§ n,d.kak mq¿jka'' - mqnqÿ p;=rx.
Geethika Rajapaksha
    Views: 4088   /   Apr 15, 2019 01:28 pm
ta jqKdg ysf;a i;=g ;sfhkjd kï fldfya jqK;a wjqreÿ ;sfhkjd lsh,hs uu ys;kafka''' - .S;sld rdcmlaI
githma bandara
    Views: 4095   /   Apr 15, 2019 01:18 pm
uf.a fmïj;d ljodj;a l,dfõ flfkla fjkafka keye • .S;aud nKavdr
Nithyawani
    Views: 4082   /   Apr 14, 2019 04:36 pm
 m<fjks j;djg idßhla we|ka fldaú,a hkjd" Bg jvd i;=gla ;j;a keye'' - ks;Hjdks lkaoidó
Nehara Piris marriage
    Views: 4080   /   Apr 14, 2019 02:54 pm
fkydrd mSßia iy fïkl kej;;a hq. Èúhg
Sadani Frenando
    Views: 4072   /   Apr 13, 2019 10:25 am
tal weyqju ug mqÿu ys;=kd' uu lsisuodl lsisflfkl=g ta jf.a ‍fmdfrdkaÿjla §,d keye'' - ioks m%kdkaÿ
kalhari
    Views: 4082   /   Apr 12, 2019 12:46 am
iî;d iu.Û r.mdkak wdihs
sanuka deepika
    Views: 4064   /   Apr 10, 2019 04:07 pm
ikql §msld tlal iaúï tllg hhs'
mishel
    Views: 4060   /   Apr 10, 2019 04:00 pm
iqÿ weof.k l¿ weúÈka ys wfhdaud .ek ñfI,a lsõj l;dj
Dhananji
    Views: 4057   /   Apr 09, 2019 10:38 am
thd weleue;s kï uu r.mdkafk kE
tehana imara
    Views: 4056   /   Apr 08, 2019 03:50 pm
äf*kav¾j,g wjqä ld¾j,g yß wdihs''' idß fmakak nE''' - fgydks budrd
chathuri
    Views: 4066   /   Apr 08, 2019 02:43 pm
isrfia m%jD;a;s lshk p;+f.a j.;=.
Gayathri Dais
    Views: 4058   /   Apr 08, 2019 11:06 am
miq;eùï ´kE;rï ;sfhkjd".;a;= ;SrK .ek È.ska È.gu miq;eú,d jevla keye''' .h;%S vhia
roshan ravindar
    Views: 4053   /   Apr 07, 2019 02:21 pm
fyd| ks¾udKhla ,enqKdu ta ks¾udKfha wms Ôj;a fjkjd
Oshadi Himasha
    Views: 4049   /   Apr 06, 2019 11:19 pm
uf.a w;S;h thdg m%Yakhla jqfKa keye" ujla fjk ySkh fï jifr§ yenE lr.kakjd'' - ´Ië ysudId
Tanya Meliza
    Views: 4063   /   Apr 06, 2019 05:21 pm
wms jev lrkak .sh;a wksjd¾fhkau jerÈ foaj,a n,dfmdfrd;a;= fjkjd" uu <uhs fokafkla bkak wïud flfkla''' - gdkahd fu,Sid
රයිගම් සම්මාන දිනූ රඟපාන්න කම්මැළි නිළිය
    Views: 4049   /   Apr 05, 2019 10:48 pm
rhs.ï iïudk ÈkQ r.mdkak lïue<s ks<sh
Udayanthi Kulathunga
    Views: 4053   /   Apr 05, 2019 09:54 pm
;=kajrla ks¾foaY jqK;a iïudkh ysñ jQfha fujrhs
Umayangana Wickramasinghe
    Views: 4047   /   Apr 02, 2019 11:33 am
flfkla fldÉpr ndysfrka wdf,amk .,ajdf.k isáh;a jevla fjkafka keye'' - Wuhx.kd úl%uisxy
Raini Goonatillake
    Views: 4049   /   Apr 01, 2019 11:13 pm
,iaik wh ug ´k;rï uqK.eys,d ;sfhkjd' ta jqKdg ta ldgj;a uu tfyu leu;s jqfKa keye'
Stefani Siriwardhana
    Views: 4045   /   Apr 01, 2019 10:30 pm
wfma w;g lsisu fohla f,aisfhka ,efnkafk keye' wms ta fjkqfjka f.dvla jev lr,d ;uhs tajd ,nd.;af;'' - iafg*aks isßj¾Ok
රඟපෑමට ඇවිත් මාස 2යි ජනපි‍්‍රය නළු ලැයිස්තුවේ 2කට ආවේ කොහොමද?
    Views: 4048   /   Mar 31, 2019 08:26 pm
r.mEug weú;a udi 2hs ckms‍%h k¿ ,ehsia;=fõ 2lg wdfõ fldfyduo@
Rukshana Disanayake
    Views: 4048   /   Mar 30, 2019 11:49 am
tfyu /fokak neye" jD;a;Sh uÜgñka lsÍu ;rula wiSrefj,d fj,d ;sfhkafka'' ) relaIdkd Èidkdhl