Latest Articles
berti, berty
    Views: 16   /   Aug 04, 2020 11:15 pm
úfkdao iufhka Y‍%djl is;a ne|.;a n¾á
Dishni Rajapaksha
    Views: 69   /   Aug 03, 2020 09:29 pm
wv ksrej;a fyda ksrej;a o¾Ykhla b,a,kjd kï tal lrkafka ke;sj bkak neye"uu lrkjd''
Senaka Wijesinghe
    Views: 30   /   Aug 03, 2020 07:27 pm
ug orefjda y;rfofkla bkakjd" f.j,a l=,S f.jkak" <uhskag W.kakkak ishÆ foa uu n,kak ´fka
mayavi a sheshadri
    Views: 25   /   Aug 02, 2020 02:54 pm
udhdù wd fYaIdo%sf.hs ls‍%Idkaf.hs wdor w;aoelSuo
ran thili weva
    Views: 26   /   Aug 02, 2020 02:43 pm
rka;s,s jefõ rkaueKsldg fudlo fjkafka
Exclusive Video - Paper Salad EP 08
    Views: 40   /   Aug 02, 2020 10:41 am
.=á ld,d uf.a we. ks,afj,d" is.rÜ tllska uqK;a msÉpqjd" ieñhd tfyu lrk tl widOdrKhs''
Gangu Roshana
    Views: 90   /   Jul 28, 2020 02:01 pm
ta ksid wdorfhka nefËkak ;rula wlue;s flfkla uu' ta;a fyg ojfi fldfydu fõúo okafka keye
udari
    Views: 90   /   Jul 27, 2020 12:00 pm
h<s wdorh ú¢k Wodß''' kqf.af.dv w¨;a k¾;k mka;shla mgka.;a;d¨`
Tisuri Yuvanika
    Views: 103   /   Jul 27, 2020 11:56 am
ug újdy fhdackd f.dvla weú;a ;snqKd' kuq;a lsisu flfkla tlal ug iïnkaOhla ;sífí keye
Hirushi Jayasena
    Views: 128   /   Jul 23, 2020 03:57 pm
ug fmïjf;la bkakjd lsõj;a l,n, fjk lÜáhla bkakjd' keye lsõj;a l,n, fjk lÜáhla bkakjd
Medha Jayarathna
    Views: 147   /   Jul 20, 2020 03:02 pm
yßu wiSrehs ;kshu ðj;a fjkak' Èlalido jqkd lsh,d oek.;a; .ukau fjk m%fhdack ;ld wdY%h lrkak tkjd
Madhavi Wathsala
    Views: 129   /   Jul 20, 2020 01:45 pm
b;ska ks;ru f.or hkak W;aidy lrkjd" yßu wudrefjka thd ke;sj ldf,a f.jkafka''
Rithu Akarsha
    Views: 108   /   Jul 20, 2020 12:11 am
wOHla‍Ijreka iu.Û úfYaI ys;j;a iïnkaOlï mj;ajkak hkafka keye
shihan mihirnaga
    Views: 125   /   Jul 19, 2020 01:14 am
Th iskaÿj ;uhs uf.a orejka ;=kafokdu yïnqfjoaÈ uu Tmf¾Ika rEï tfl;a od, ;snqfK' jhs*a nnd, k<jkafk;a Th iskaÿj od,d
Mayaa Damayanthi
    Views: 131   /   Jul 17, 2020 03:29 pm
ug wikSm jqKq fudfydf;a úlag¾g kï ta ;;ajh ord .kak neß jqKd' we;a;gu thd wඬkak mgka .;a;d'' udhd ouhka;s
Manjula Kumari
    Views: 107   /   Jul 17, 2020 03:25 pm
udj olskfldg;a iuyrekag flaka;s hkjd''' fï wóI,d nyq, iudchla
Dinakshi Priyasad
    Views: 148   /   Jul 14, 2020 11:38 pm
idrx.;a uu;a oek y÷kdf.k kï wjqreÿ 10la ú;r fjkjd' wdor ye.Sula we;sfj,d kï wjqreÿ folla ú;r
Tharanga Nelson
    Views: 132   /   Jul 14, 2020 11:33 pm
wïuf.a ydÜ tl y;rj;djla k;r fj,d" Bgmiafia ;uhs wïug wudre nj ffjoHjre lsõfõ''
Udayanthi
    Views: 102   /   Jul 14, 2020 11:28 pm
wdorh ke;=j neyefk' wvq ;rñka lEjo ìõjo lsh,j;a wykak ;rug wdorhla ;sfhkak ´k ''' Wohka;s l=,;=x.
Upeksha birthday
    Views: 130   /   Jul 13, 2020 11:41 pm
ckm%sh ks<s WfmalaId WmkaÈkh ieurE yeá
Yuroni Nohika
    Views: 107   /   Jul 13, 2020 11:34 pm
tal yßhg ldishl fome;a; jf.a" Wu;=fjka iqÿ fjkak W;aidy .kak wh oekqj;ajo lshk tl okakE
thanamalvila kollek
    Views: 121   /   Jul 12, 2020 11:54 am
;Ku,aú, fld,a,f. wjika l;dj
gayathri
    Views: 114   /   Jul 12, 2020 11:49 am
uq, b|,u ke.sákak yok .h;‍%s'''' wjdikdjlg wdorh ,efnkafk wvqfjka''''
Sheshadri And Krishan
    Views: 140   /   Jul 09, 2020 12:28 pm
wms fokaku Ôú;h wÆ;ska mgka .kak ´fka lshk ;ek ysáhd
Dinakshi
    Views: 151   /   Jul 06, 2020 04:00 pm
ta ldf,;a Ôúf;a jegqKq ;eka ke.sgmq ;eka fndfyduhs' wdfh;a ke.sákak W;aidy l<d ñila ta lsisu ;eklska k;r jqfKa keye'' ÈklaIs m%shidoa<
Kavidya Dulshani
    Views: 149   /   Jul 06, 2020 03:52 pm
ug wjqreÿ 15È ú;r b|,d wdor fhdackd tkjd" wdorh lshkafka wd;aóh ne£ula'''' ) ldúkaoHd ÿ,aIdKs
Samanali Fonseka
    Views: 143   /   Jul 06, 2020 03:44 pm
uu ys;kafk uefrkl,au fndfyda ÿrg wms fokakg tlg bkak mq¿jka fõú
kasuni kavindi
    Views: 149   /   Jul 03, 2020 12:06 pm
ta fïlma wd¾áiaÜg uu lsisu n,mEula lf<a keye
rajeew
    Views: 127   /   Jul 03, 2020 11:41 am
iuyre ta ojiaj, uf.ka wykak .;a;d uu yïn lrk i,a,s j,g fudkjo lrkafka lsh,d'' - rðõ fineiaáhka
Vindi
    Views: 135   /   Jul 01, 2020 10:30 pm
kslïu hd¿fjla fkfjhs' fyd|u fyd| hd¿fjla" oekg tal mqoa.,slhs