Dec 19, 2014    Views: 3119

ú,dis;d

fï Èkj, úldYh jk ~?k~ fg,s is;a;fuka Tfí wd,skaohg f.dvjÈk weh kñka iqNdIsks nd,iqn%kshï jQj;a fhdjqka mrmqr fukau l=vd orejka w;r weh ckm%sh jkafka rdOd f,ihs'

ienE ðù;fh§ rdOd ;rïu fl<sf,d,a ;reKshl fkdjqK;a yevg jevg w¢kak m<¢kak jf.au wÆ;a wÆ;a ú,dis;d

lrkakg;a weh Wmka ymkshla nj fndfyda fokd fkdokak

lreKla' miq.sh ojil fIdmsx lrkakg nïn,msáfhys msysá The souq fj; wE yd mshkeÛq ug weh f;dard .;a

wÆ;au ú,dis;d fm< ÿgq úg ta nj uekúka ikd: jqKd'

PdhdrEm wixl o is,ajd


gdkshd

Wmqgd .ekSu ÈhKsh mqj;am; weiqßks

Image

Views: 13      May 22, 2020

Views: 3138      Apr 20, 2020

Views: 3148      Mar 17, 2020

Views: 3145      Mar 17, 2020

Views: 3147      Mar 17, 2020

Views: 3142      Mar 15, 2020

Views: 3145      Mar 04, 2020

Views: 3144      Feb 20, 2020

Views: 3148      Jan 05, 2020

Views: 3142      Jan 05, 2020

Views: 3146      Jan 05, 2020

Views: 3142      Jan 05, 2020

Views: 3143      Dec 30, 2019

Views: 3147      Dec 30, 2019

Views: 3144      Dec 30, 2019

Views: 3150      Dec 17, 2019

Views: 3144      Dec 17, 2019

Views: 3149      Dec 17, 2019

Views: 3147      Dec 17, 2019

Views: 3145      Dec 17, 2019

Views: 3154      Nov 27, 2019

Views: 3149      Nov 27, 2019

Views: 3140      Oct 22, 2019

Views: 3149      Oct 14, 2019

Views: 3148      Oct 14, 2019

Views: 3147      Oct 02, 2019

Views: 3144      Oct 02, 2019

Views: 3148      Sep 23, 2019

Views: 3142      Sep 23, 2019

Views: 3147      Sep 23, 2019

Views: 3146      Sep 19, 2019

Views: 3148      Sep 19, 2019

Views: 3145      Sep 04, 2019

Views: 3148      Sep 04, 2019

Views: 3149      Aug 05, 2019

Views: 3144      Aug 05, 2019

Views: 3151      Jul 23, 2019

Views: 3146      Jul 15, 2019

Views: 3145      Jul 15, 2019

Views: 3141      Jul 13, 2019

Views: 3145      Jul 08, 2019

Views: 3145      Jul 08, 2019