Dec 19, 2014    Views: 2889

ú,dis;d

fï Èkj, úldYh jk ~?k~ fg,s is;a;fuka Tfí wd,skaohg f.dvjÈk weh kñka iqNdIsks nd,iqn%kshï jQj;a fhdjqka mrmqr fukau l=vd orejka w;r weh ckm%sh jkafka rdOd f,ihs'

ienE ðù;fh§ rdOd ;rïu fl<sf,d,a ;reKshl fkdjqK;a yevg jevg w¢kak m<¢kak jf.au wÆ;a wÆ;a ú,dis;d

lrkakg;a weh Wmka ymkshla nj fndfyda fokd fkdokak

lreKla' miq.sh ojil fIdmsx lrkakg nïn,msáfhys msysá The souq fj; wE yd mshkeÛq ug weh f;dard .;a

wÆ;au ú,dis;d fm< ÿgq úg ta nj uekúka ikd: jqKd'

PdhdrEm wixl o is,ajd


gdkshd

Wmqgd .ekSu ÈhKsh mqj;am; weiqßks

Image

Views: 90      Oct 22, 2019

Views: 105      Oct 14, 2019

Views: 86      Oct 14, 2019

Views: 96      Oct 02, 2019

Views: 107      Oct 02, 2019

Views: 145      Sep 23, 2019

Views: 102      Sep 23, 2019

Views: 107      Sep 23, 2019

Views: 116      Sep 19, 2019

Views: 103      Sep 19, 2019

Views: 151      Sep 04, 2019

Views: 127      Sep 04, 2019

Views: 170      Aug 05, 2019

Views: 229      Jul 23, 2019

Views: 250      Jul 15, 2019

Views: 224      Jul 15, 2019

Views: 249      Jul 13, 2019

Views: 442      Jul 08, 2019

Views: 238      Jul 08, 2019

Views: 274      Jul 04, 2019

Views: 285      Jun 28, 2019

Views: 238      Jun 28, 2019

Views: 246      Jun 28, 2019

Views: 253      Jun 28, 2019

Views: 250      Jun 28, 2019

Views: 233      Jun 24, 2019

Views: 232      Jun 24, 2019

Views: 214      Jun 19, 2019

Views: 238      Jun 19, 2019

Views: 209      Jun 19, 2019

Views: 204      Jun 19, 2019

Views: 223      Jun 03, 2019

Views: 228      Jun 03, 2019

Views: 236      Jun 03, 2019

Views: 240      Jun 03, 2019

Views: 261      Jun 02, 2019

Views: 203      Jun 01, 2019

Views: 245      May 29, 2019

Views: 235      May 29, 2019

Views: 229      May 29, 2019

Views: 228      May 29, 2019

Views: 516      May 29, 2019

Views: 214      May 28, 2019