¾NkS fõokd wvq lr .ekSug l%u 7 la


Jan 12, 2018    Views: 2899

.¾NkS fõokd wvq lr .ekSug l%u 7 la.¾N” njh;a iu. Tn fõokdldÍ ;;ajhlg fukau kqmqreÿ frda. ,laIK j,g uqyqK §ug isÿ jqkdo@ fï ish,a,g fya;=j Tn ore m%iQ;shg iqodkï ùuhs'

Tfí orejd jefâoa§ wia:s nkaOksh ,sys,a ùfuka .¾NdIh úYd, ùug bv i,id foa' fuh Tnf.a YÍr ÿn, ndjhg yd úfYaIfhka ks;n fm%oaYh yd Wl=, marfoaYh msvkhg fya;= fõ' orejd ìysù Tn w;g ,efnkd ;=re Tng mq¾K iykhla fkd,efnkq we;' kuq;a my; oelafjk ms<shï u.ska hï iykhla ,nd.; yel'

mhska .uka lrkak'
b;d Wia ;eka fyda ÿIalr ud¾. j, fkdj úfjlSj ilauka lrkak'fydo õhdhdu laruhla Tfí p¾hdjg tl;= lr .ekSu ;=<ska Tfí isrer Yla;su;a lr fõokdj uev mj;ajkq we;'

ksjerÈ wdydr fõ,la ,nd .kak'
Tnf.a fmdaIK ;;ajh ksjerÈj md,kh lsÍu ;=,ska Tfí isrerg Yla;shla fukau Tnf.a nr ms,snoj wjodkfhka isákak' th Tng fukau orejdgo iuia:hla jYfhka jdisodhl úh yel'

msyskkak
ieye,aÆ f,i msysksfï§ isrer mSvkh wvqùu fukau wvq n,meu iys; õhhuhlao fõ'

WKqiqï fldÜghla Ndú;d lrkak
fõokdj wvqùu i|yd WKqiqï fldÜghla msgqmi marfoaYhg ;nd .kak' fndfyda T!IO wf,ú ie,a ^Pharmacy& j,ska i|ydu ksmojQ ma,diaála nE.hla ñ,§ yel'

iïndykh lrkak
Tfí udxY fmaYs i|yd iïndykhla lrk f,i Tfí iylref.ka b,a,kak'tu.ska Tfí isßr ieye,aÆ jk w;r udxY fmaYs ,sys,a ù reêr .ukh ilaßh lrjhs' th úúO laru j,ska w;ayod ne,Su ;=<ska Tng myiq iqÿiqu laruh f;dard .kak'

uo kskaola i|yd fldÜghla Ndú;d lrkak'
Tn ;ju;a Yßrh i|yd fldÜghla Ndú;d fkdlrkafkakï fï ta i|yd ld,hhs' ksod .ekSfï§ ks;ru ll=,a fol w;r iy msgqmi marfoyaiahg fldÜghla ;ndf.k iqjmyiq kskaola ,nd .kak'

úl,am laru Ndú;d lrkak'
Tng ;ju;a iykh fkd,efnkï ffjoah Wmfoia hgf;a fhda.d " lgq Ñls;aidj "iïNdyk fukau Ndjkd laru w;ayod n,kak'
Image

Views: 35      Feb 20, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 133      Jan 05, 2020

Views: 119      Jan 05, 2020

Views: 118      Jan 05, 2020

Views: 144      Dec 30, 2019

Views: 97      Dec 30, 2019

Views: 74      Dec 30, 2019

Views: 136      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 117      Dec 17, 2019

Views: 115      Dec 17, 2019

Views: 103      Dec 17, 2019

Views: 195      Nov 27, 2019

Views: 202      Nov 27, 2019

Views: 264      Oct 22, 2019

Views: 270      Oct 14, 2019

Views: 234      Oct 14, 2019

Views: 256      Oct 02, 2019

Views: 278      Oct 02, 2019

Views: 325      Sep 23, 2019

Views: 255      Sep 23, 2019

Views: 280      Sep 23, 2019

Views: 282      Sep 19, 2019

Views: 262      Sep 19, 2019

Views: 311      Sep 04, 2019

Views: 293      Sep 04, 2019

Views: 340      Aug 05, 2019

Views: 390      Jul 23, 2019

Views: 419      Jul 15, 2019

Views: 395      Jul 15, 2019

Views: 411      Jul 13, 2019

Views: 631      Jul 08, 2019

Views: 413      Jul 08, 2019

Views: 447      Jul 04, 2019

Views: 454      Jun 28, 2019

Views: 406      Jun 28, 2019

Views: 408      Jun 28, 2019

Views: 412      Jun 28, 2019

Views: 416      Jun 28, 2019