´kEu wjia:djlg .e<fmk ghsÜ idh ú,dis;d


Sep 05, 2018    Views: 3001

´kEu wjia:djlg .e<fmk ghsÜ idh ú,dis;dghsÜ idh ú,dis;d w;rg tla l< yels fudaia;r rgd we;=<;a úúO wjia:djka i|yd WÑ; ks¾udK lSmhla fujr Tng bÈßm;a lr we;'


fuu ks¾udK fhdod .kakd frÈ j¾.h wkqj idudkH .uka" ld¾hd,hSh .uka" úfkdao .uka fukau W;aij wjia:djka i|ydo ghsÜ idh tlalr .; yelsh' ld¾hd,hSh .uka i|yd Bg iqÿiq frÈ j¾.hla fh§u ;=<ska ^È,siSulska f;dr pdï j¾K fï i|yd fh§u ;=<ska&
w¢kq ,nkakdf.a fm!reIh Tmakexfjk wdldrfhka we÷ï ukdj ks¾udKh lr .; yel' W;aij wjia:djka i|yd ks¾udK lghq;= isÿlsÍfï§ wmg leue;s wdldrhg fjkialïj,g Ndckh lrñka leue;s mßÈ ‍f,aia j¾. ñY% lr ke;fyd;a úúO l%siag,a .,a j¾. tla lsÍu ;=<ska ghsÜ idh w,xldr lr .; yel' tfiau fujeks ks¾udK lghq;= i|yd fhdod.; yels b;d jákd ‍f,aia j¾. fjf<|mf<a olakg we;;a ta w;r we;s b;d wvq jákdlulska hq;= frÈ j¾.hla fh§fuka jqjo jákd ks¾udKhla ìyslsÍug olaI ks¾udK Ys,amshl=g yelsh'

fydrK j.SId ial+,a T*a fv%ia fïlska ys m%ùK ueyqï yd fudaia;r ks¾udK Ys,amskS j.SId wfíisxy
bÈßm;a lrhs


Image

Views: 35      Feb 20, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 133      Jan 05, 2020

Views: 119      Jan 05, 2020

Views: 117      Jan 05, 2020

Views: 144      Dec 30, 2019

Views: 97      Dec 30, 2019

Views: 74      Dec 30, 2019

Views: 136      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 117      Dec 17, 2019

Views: 115      Dec 17, 2019

Views: 103      Dec 17, 2019

Views: 195      Nov 27, 2019

Views: 202      Nov 27, 2019

Views: 264      Oct 22, 2019

Views: 269      Oct 14, 2019

Views: 234      Oct 14, 2019

Views: 256      Oct 02, 2019

Views: 278      Oct 02, 2019

Views: 325      Sep 23, 2019

Views: 255      Sep 23, 2019

Views: 280      Sep 23, 2019

Views: 282      Sep 19, 2019

Views: 262      Sep 19, 2019

Views: 311      Sep 04, 2019

Views: 292      Sep 04, 2019

Views: 340      Aug 05, 2019

Views: 389      Jul 23, 2019

Views: 419      Jul 15, 2019

Views: 395      Jul 15, 2019

Views: 411      Jul 13, 2019

Views: 631      Jul 08, 2019

Views: 413      Jul 08, 2019

Views: 447      Jul 04, 2019

Views: 454      Jun 28, 2019

Views: 406      Jun 28, 2019

Views: 408      Jun 28, 2019

Views: 412      Jun 28, 2019

Views: 415      Jun 28, 2019