w,i nj uoire njg fya;=jla


Jul 15, 2019    Views: 3238

w,i nj uoire njg fya;=jlabiair jf.a fkfuhs" oeka mjq,l bkafk orejhs" ke;akï fokakhs' ta orefjd;a lido nekaog miafi yokafk;a orejhs" ke;akï fokakhs' iuyre orefjd ;j yokak W;aidy l<;a ta i|yd ireM, keye' bka mejfikafka biair jf.a oeka yefok ;reK mrmqrg orefjd ;=ka y;rfokd yokak yelshdjla ke;soehs lshd ielhla u;=fõ'

ffjoH;=uks oeka yefok ;reK mrmqrg orefjd ;=ka y;rfokd yokak yelshdj ke;af; wehs@

uyd RIs kdä ffjoHjreka jykafia,df.ka jduflda keue;s uyd RIs kdä W;=udKkaa jykafia óg jir oyia .Kklg fmr fufia i|yka lr ;sfnkjd'

lhskdo lo¾fy k;a;s Èiauf;a jir ukqiaid" kdä úm¾hdi Nd.d odrld kdä Wkauka;l Nd.d'

ñka mjid we;af;a ;j jir oyilska muK ñksiqkag orejkag we;sjk kdä úlD;s;djhla ksid Tjqkf.a irenj ÿ¾j, jk njhs' tod ta mejiQ jir oyia .Kk ;uhs oeka fï Wodù ;sfhkafk'

tod jduflda keue;s uyd RIs kdä W;=udKka jykafia mejiQ foa wo i;Hù ;sfnkjd' fndfyda mjq,ays isákafka tl orejhs ke;akï fokakhs' ;j;a iuyrekag orefjd keye' ffjoHjreka .djg .shdu lshkafk uo ire nj lsh,d'

n,kak wo ;reK orejkaf.a wej;=ï mej;=ï fldfyduo lsh,d' ls‍%hdYS,S núka wvqhs' w,i .;s ;sfhkafk'

fufyu fj,d ;sfhkafk ta whf.a C%shdYS,S kdäh ÿ¾j, fj,d' m‍%lD;s kdäh úlD;s fj,d' tksid ta whf.a p¾hd moaO;sh fjkia fjkjd' ojfia jeä fj,djla ksod .kakjd' fmdaIHodhS wdydr mdk fjkqjg Èjg ri oefkk wdydr mdkj,g f,d,a njla we;s fjkjd' fï ;;a;ajfhka ñfokak ta whg neye' fudlo ta whf.a kdä úlD;s fj,d'

ffjoH;=uks fuf,i kdä úlD;s jQ whg l<hq;af;a fudkjdo@

uq,skau fï whf.a kdä úlD;s;d i|yd m‍%:sldr ,nd Èh hq;=hs' ta i|yd Tjqkaf.a jerÈ p¾hdjka ksjerÈ l<hq;=hs'

madasaru2WoEik wjÈùu iy bka miq msßisÿ j;=r ùÿrejla mdkh" ojfia l=uk fyda fõ,djl§ meh Nd.hla muK weú§u fyda C%Svdjl ksr;ùu" fmdaIHodhS wdydr fõ,la .ekSug yqre lsÍu wd§ lghq;= u.ska jerÈ p¾hdjka ksjerÈ l< hq;=hs'

fufia ksjerÈ p¾hdjka g yqre ùfuka Tjqkaf.a úlD;s ù we;s kdä h<s m‍%lD;s l< yelshs'

túg isref¾ C%shdYS,S nj we;sù uoire njg m;aj ;snQ wjhj ire ùug mgka .kS' bkamiq Tjqkg orejka fo;=ka fofkla fkdj yh y;a fofkla jqj yod .kak Yla;sh ,efnkjd'Image

Views: 11      Jan 15, 2021

Views: 49      Dec 28, 2020

Views: 56      Dec 27, 2020

Views: 68      Dec 16, 2020

Views: 87      Dec 16, 2020

Views: 121      Dec 07, 2020

Views: 75      Dec 07, 2020

Views: 149      Oct 26, 2020

Views: 170      Oct 11, 2020

Views: 181      Oct 06, 2020

Views: 179      Sep 27, 2020

Views: 159      Sep 18, 2020

Views: 184      Aug 18, 2020

Views: 151      Aug 18, 2020

Views: 150      Jul 13, 2020

Views: 191      May 22, 2020

Views: 3292      Apr 20, 2020

Views: 3335      Mar 17, 2020

Views: 3303      Mar 17, 2020

Views: 3297      Mar 17, 2020

Views: 3408      Mar 15, 2020

Views: 3312      Mar 04, 2020

Views: 3328      Feb 20, 2020

Views: 3317      Jan 05, 2020

Views: 3302      Jan 05, 2020

Views: 3295      Jan 05, 2020

Views: 3303      Jan 05, 2020

Views: 3293      Dec 30, 2019

Views: 3322      Dec 30, 2019

Views: 3312      Dec 30, 2019

Views: 3312      Dec 17, 2019

Views: 3293      Dec 17, 2019

Views: 3301      Dec 17, 2019

Views: 3290      Dec 17, 2019

Views: 3297      Dec 17, 2019

Views: 3312      Nov 27, 2019

Views: 3310      Nov 27, 2019

Views: 3325      Oct 22, 2019

Views: 3311      Oct 14, 2019