ó ueis ue,shï j,ska reêr mSvkh wvq flf¾


Dec 17, 2019    Views: 3149

ó ueis ue,shï j,ska reêr mSvkh wvq flf¾

ó ueiaika úiska ish ksjdi jeiafika wdrlaId lsÍu i|yd ksmojd fhdod .kakd fm%dfmd,sia keu;s ue,shï o%jH Wmfhda.S lrf.k ;ekQ uqL fiaÿï Èhrh ^ujq;a fjdIa & Ndú; lsÍfuka wê reêr mSvkh wvq lr .ekSug fukau úÿreuia frda. u¾okh l< yels nj tx.,ka;fha ma,hsujq;a iriúfha m¾fhaIlhska msßila úiska isÿ lrk ,o kj;u m¾fhaIKhl§ wkdjrKh ù ;sfí'

fuu ó ueis ue,shï j¾.h wvx.= uqL fiaÿï Èhrh Ndú; lsÍfï§ tu ue,shï j¾.h uqLfhys iajNdúlj wvx.= wdydr khsÜf¾Ü j,g yrjk nelaàßhdjkaf.a C%shdldß;ajh yd m‍%udKh jeä lsÍu Èß .kajk w;r jeäfhka khsÜf¾Ü ixfhda.h ksmoùfuka ta yryd reêr kd, mq¿,a ù reêr mSvkh wvq lr,k nj m¾fhaIlfhda mji;s'

reêr mSvk uÜgu idudkH uÜgñka mj;ajd f.k hdu i|yd uqLfha mj;sk iajNdúl uqL nelaàßhdjkaf.a C%shdldß;ajh fyd¢ka mej;Su w;HjYH idOlhla nj fmkajd fok m¾fhaIKh fufyhjQ ma,hsujq;a iriúfha ffjoH rdyq,a fniafldia mjihs' fuu m¾fhaIKh i|yd iriúfha iafjÉPqdfjka bÈßm;a jQ fiajlhska 50 fofkl= fhdod f.k ;sfí'

fuu m¾fhaIlhska lKavdhu oekg fm%dfmd,sia wvx.= uqL fiaÿï Èhrh Ndú; lsÍfuka úÿreuia frda. u¾okh lrkafkao hkak ms<sn|j m¾fhaIK mj;ajñka isà'

fm%dfmd,sia kue;s ÿUqre meye;s ue,shï úfYaIh ueiaika úiska ksmojkqfha fÄgh" ó bá yd Ydlj,ska ,nd .kakd o%jH Wmfhda.S lr .ksñks' fm%dfmd,sia u.ska ó ueiaikaf.a ksjdi bÈlsÍu yd ixrlaIKh lsÍu fukau fjk;a lDñka urd oeóu" ó ueiaikaf.a ó joh wrlaId lsÍu jeks ld¾hhka bgq lrk nj m¾fhaIlfhda lshd isá;s'

tauka;s udrfò ^få,s fï,a mqj;am; weiqßks&


Image

Views: 14      May 22, 2020

Views: 3138      Apr 20, 2020

Views: 3149      Mar 17, 2020

Views: 3146      Mar 17, 2020

Views: 3147      Mar 17, 2020

Views: 3142      Mar 15, 2020

Views: 3148      Mar 04, 2020

Views: 3146      Feb 20, 2020

Views: 3148      Jan 05, 2020

Views: 3144      Jan 05, 2020

Views: 3149      Jan 05, 2020

Views: 3143      Jan 05, 2020

Views: 3144      Dec 30, 2019

Views: 3149      Dec 30, 2019

Views: 3146      Dec 30, 2019

Views: 3152      Dec 17, 2019

Views: 3150      Dec 17, 2019

Views: 3149      Dec 17, 2019

Views: 3149      Dec 17, 2019

Views: 3147      Dec 17, 2019

Views: 3155      Nov 27, 2019

Views: 3149      Nov 27, 2019

Views: 3144      Oct 22, 2019

Views: 3149      Oct 14, 2019

Views: 3148      Oct 14, 2019

Views: 3152      Oct 02, 2019

Views: 3144      Oct 02, 2019

Views: 3149      Sep 23, 2019

Views: 3145      Sep 23, 2019

Views: 3149      Sep 23, 2019

Views: 3148      Sep 19, 2019

Views: 3148      Sep 19, 2019

Views: 3145      Sep 04, 2019

Views: 3151      Sep 04, 2019

Views: 3152      Aug 05, 2019

Views: 3145      Aug 05, 2019

Views: 3153      Jul 23, 2019

Views: 3148      Jul 15, 2019

Views: 3146      Jul 15, 2019

Views: 3143      Jul 13, 2019

Views: 3146      Jul 08, 2019

Views: 3146      Jul 08, 2019