ckm‍%sh Èhjeähd fnfy;l ms<sld ridhk we;s njg ielhla


Dec 17, 2019    Views: 3471

ckm‍%sh Èhjeähd fnfy;l ms<sld ridhk we;s njg ielhla

fuÜf*d¾ñka fm;sj, wvx.= njg iel flfrk tka ü tï ta ridhkh m<sfndaOkdYl' laf,daÍka yd ld¾ñl ksIamdokfha w;=reM,hls' fuÜf*d¾ñka fm;sj, wvx.= njg iel flfrk tka ü tï ta ridhkh m<sfndaOkdYl' laf,daÍka yd ld¾ñl ksIamdokfha w;=reM,hls

Èhjeähd frda.fhka fmf<k f,dj mqrd ñ,shk .Kkla jQ ck;dj úiska Ndú;d lrk fmdÿ fnfy;a j¾.hla jk fuÜf*d¾ñka fm;sj, ms<sld ldrl ridhk o%jHhla wvx.= njg iel my< ùï fya;=fjka we;eï fjf<| kduhkaf.ka fjf<|m,g ksl=;a lr we;s fuÜf*d¾ñka fm;s f;d. fï jk úg fjf<|fmf<ka bj;a lr .ekSug ksIamdolhska úiska mshjr f.k ;sfí'

isx.mamqrefõ Ndú;d jk fuÜf*d¾ñka fm;s j¾. 46 ka j¾. 03 lau tajdfha ms<sldjkag fya;= jk ridhk o%jHhla fia ie<flk tka ü tï ta ridhkh wvx.= nj y÷kd.ekSu ksid fjf<|mf<ka bj;a lr .ekSug ksIamdolhska úiska mshjr f.k ;sfí'

fuu ;;a;ajh u; weußld tlai;a ckmoh yd hqfrdamd rgj,a úiska ish rgj, Èhjeähdfjka fmf<kakka i|yd ksl=;a lr we;s fuÜf*d¾ñka fnfy;a fm;s j,o by; lS ridhk o%jH wka;¾.;j we;aoehs fidhd ne,Su i|yd fï jk úg mÍlaIK wrUd ;sfí' flfia jqjo tlai;a rdcOdksfha Ndú; jk fuÜf*d¾ñka fnfy;a fm;sj, u;fNaod;aul tka ü tï ta ridhkh wka;¾.;j we;af;a b;du;a iq¿ jYfhka ùu ksid th ydkslr fkdjk neúka tu fnfy;a fm;s È.gu Ndú; lr f,i ffjoHjre uyck;dj fj; oekqï § ;sfí'

hqfrdamd rgj, fukau hqfrdamd ix.uhg ndysr rgj,o fuÜf*d¾ñka úYd, jYfhka Ndú; ùu fya;=fjka tlai;a ckmofha wdydr yd T!IO wêldßh" lekvd fi!LH wdh;kh" hqfrdamd ffjoH wêldßh yd tlai;a rdcOdksfha T!IO iy fi!LH fiajd ksIamdok kshduk wêldßh hk wdh;k úiska oekgu;a fuÜf*d¾ñka fnfy;a fm;s fjf<|mf<ka bj;a l< hq;=o hkak ms<sn|j È.ska È.gu mÍlaIK isÿ lrñka isá;s'

fuÜf*d¾ñka fm;sj, wvx.= njg iel flfrk tka ü tï ta ridhkh m<sfndaOkdYl' laf,daÍka yd ld¾ñl ksIamdokfha w;=reM,hls' fuhg fmr weußldfõ fukau tlai;a rdcOdksfha Ndú; jk mmqfõ oeú,a, yd ÔrK moaO;sh wdY‍%s; frda.j,g Ndú; jk ckm‍%sh fnfy;a j¾. lsysmhlao fuu ms<sld ridhk ìh fya;=fjka fjf<|mf<ka bj;a lsÍug mshjr f.k ;sìKs'

tauka;s udrfò ^få,s fï,a mqj;am; weiqßks'&


Image

Views: 26      Jul 18, 2021

Views: 40      Jul 09, 2021

Views: 42      Jul 09, 2021

Views: 190      May 24, 2021

Views: 151      May 24, 2021

Views: 130      May 19, 2021

Views: 166      May 17, 2021

Views: 154      May 17, 2021

Views: 161      May 13, 2021

Views: 154      Apr 13, 2021

Views: 128      Apr 13, 2021

Views: 243      Mar 06, 2021

Views: 315      Feb 19, 2021

Views: 495      Jan 23, 2021

Views: 449      Jan 23, 2021

Views: 457      Jan 15, 2021

Views: 446      Dec 28, 2020

Views: 403      Dec 27, 2020

Views: 313      Dec 16, 2020

Views: 347      Dec 16, 2020

Views: 384      Dec 07, 2020

Views: 313      Dec 07, 2020

Views: 384      Oct 26, 2020

Views: 402      Oct 11, 2020

Views: 425      Oct 06, 2020

Views: 414      Sep 27, 2020

Views: 359      Sep 18, 2020

Views: 441      Aug 18, 2020

Views: 375      Aug 18, 2020

Views: 371      Jul 13, 2020

Views: 389      May 22, 2020

Views: 3487      Apr 20, 2020

Views: 3550      Mar 17, 2020

Views: 3504      Mar 17, 2020

Views: 3503      Mar 17, 2020

Views: 3702      Mar 15, 2020

Views: 3495      Mar 04, 2020

Views: 3556      Feb 20, 2020

Views: 3533      Jan 05, 2020

Views: 3537      Jan 05, 2020