ri n,k f;la bj­iq­ï ke;s f,ak y;= neÿu


Feb 19, 2021    Views: 153

ri n,k f;la bj­iq­ï ke;s f,ak y;= neÿu

f,ak y;= lshkafka wfkl=;a ìïu,a fuka fmdf<dfõ yg fkdf.k Èrd.sh oej l|ka Wmia:rh fldgf.k j¾Okh fjk y;= cd;shla' b;d rij;a fukau .=Kodhl" ji úi ke;s f,ak y;= idudkH ìïu,a fuka kd.ßlj ckm%sh fkdjQj;a wog;a .ïno ck;dj b;d leue;af;ka ri n,k wdydrhla' f,ak y;= msfmkafka jif¾ tla;rd ld,hl ùu ksid;a j¾Okhg Èrdhk oej l|ka wjYH ksid;a f,ak y;= fidhd .ekSu t;rï myiq ld¾hhla kï fkfjhs'

f,ak y;= udÆj" neÿu fukau f,ak y;= fmd,a ue,aÆuo o .eñ ck;dj w;r m%p,s;hs' fï w;ßka úfYaI f,ak y;= neÿuhs'

 

ri ryia

f,ak y;= b;d ;o njlska hqla; ksid WKq j;=f¾ fmdÛjd fuf,la lr.kak mq¿jka f,ak y;= neÿfï ri ryi kï ng¾ ) fodvï fidaia iy tu fidaia tfla f,ak y;= ueßfkaâ lsÍu'

ng¾" fodvï" bÛqre iy iqÿ ¨kq hk wuqo%jH ish,af,kau f,ak y;= neÿug ,efnkafka bñysß rihla'

úkdä 5la)10la muK f,ak y;=j,g fidaia tl Wrd .kak bv yeÍfuka f,ak y;= ri ;j;a jeä fjkjd'

neÿug ;=kmy tla lsÍu;a ri ryila'

 

wjYH o%jH

 

msßiqÿ j;=frka fidaod .;a f,ak y;= .%Eï 100la

l=vd fndïnhs ¨kq f.ähla

wuq ñßia lr,a 2la

lE,s ñßia f;a yekaola

;=kmy f;a ye¢ Nd.hla

uOHu m%udKfha ;lald,s f.ä 1$2la

l=vd lrmsxpd b;a;la

rïfm lene,a,la

fmdä l=re÷ lene,a,la

msßiqÿ fmd,af;,a

ÆKq wjYH muK

ng¾ ) fodvï fidaia i|yd

ng¾ f;a yekaola

fodvï hqI fïi ye¢ 2la

fyd¢ka wUrd .;a iqÿ ¨kq f;a ye¢ 1$2la

fyd¢ka wUrd.;a bÛqre f;a ye¢ 1$4la

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$4la

 

yokafka fufyuhs

WKqiqï j;=r Ndckhlg f,ak y;= oud ÆKq iaj,amhla tlalr meh Nd.hla

muK fmfÛkakg yßkak' miqj fmdÛjd .;a f,ak y;= len,sj,g leã fkdhk fia j;=r bj;ajk ;=re fyd¢ka ñßld msßiqÿ frÈ lvla u; w;=rd mfilska ;nkak' f,ak y;=j, ;o .;sh ;jÿrg;a wvq lr uDÿ lr .ekSug tajd ñßia .,la u; ;nd ;,d .kak'

f,ak y;= neÿu ieliSfï§ uq,skau ng¾ fodvï fidaia tl idod .; hq;=hs' Ndckhlg fyd¢ka fuf,la jQ ng¾ oud thg fodvï hqI" bÛqre iqÿ ¨kq fmaiaÜ iy .ïñßia tlalr fyd¢ka ñY% lr .kak' ;,d .;a f,ak y;= ish,a, fuu fidaia tlg oud ta wuqo%jH Wrd .ekSug ^ueßfkaâ ùug & úkdä 10 la muK ;nkak'fndïnhs ¨kq f.äh isyskaj lmd ;rul len,s isák fia ;lald,s iy wuq ñßiao lmd .kak'

;dÉÑhlg fmd,af;,a oud r;a jQ miq isyskaj lemQ ¨kq tlalr fyd¢ka l,jï lrkak' thgu rïfm" lrmsxpd" l=re÷" ;lald,s iy wuq ñßia tlalr fyd¢ka l,jï lr.kak' úkdähla muK tfia neo.;a miq ng¾ fodvï fidaia iuÛ ueßfkaâ ùug ;enQ f,ak y;= tlalr fyd¢ka ñY% lr.kak'

úkdä 2la muK neo.;a miq ;dÉÑh jid úkdähla muK bfokakg yßkak'

kej;;a mshk yer ri muKg ÆKq tla lr .kak' f,ak y;= fmÛùfï§ yd iuyr ng¾ j¾. ÆKq .;shlska hqla; ksid;a ÆKq tla lsÍfï§ ie,ls,su;a jkak' bka miq lE,s ñßia iy ;=kmyo tlalr oeka l,jï lrkak'

úkdählg jrla yekaolska ñY%Kh fmr<ñka ;j;a úkdä 5 ) 6la muK nefokakg yßkak' f,ak y;= lene,a,la msg;g f.k th wdydrhg .; yels muKg uDÿù we;akï ñY%Kh ,sfmka nd .; yelshs' ^ f,ak y;= fyd¢ka neÿKq miqjo ;rula ;o .;shlska hqla; h & f,ak y;= neÿu b;d iqj|lska hqla; fõ' tksid th ri n,k f;la ksfjfia ldg;a bjiqula ke;sfõú'

Image

Views: 89      Mar 06, 2021

Views: 153      Feb 19, 2021

Views: 323      Jan 23, 2021

Views: 309      Jan 23, 2021

Views: 312      Jan 15, 2021

Views: 317      Dec 28, 2020

Views: 276      Dec 27, 2020

Views: 202      Dec 16, 2020

Views: 224      Dec 16, 2020

Views: 245      Dec 07, 2020

Views: 187      Dec 07, 2020

Views: 262      Oct 26, 2020

Views: 271      Oct 11, 2020

Views: 282      Oct 06, 2020

Views: 277      Sep 27, 2020

Views: 248      Sep 18, 2020

Views: 304      Aug 18, 2020

Views: 257      Aug 18, 2020

Views: 262      Jul 13, 2020

Views: 292      May 22, 2020

Views: 3382      Apr 20, 2020

Views: 3428      Mar 17, 2020

Views: 3397      Mar 17, 2020

Views: 3393      Mar 17, 2020

Views: 3528      Mar 15, 2020

Views: 3394      Mar 04, 2020

Views: 3445      Feb 20, 2020

Views: 3431      Jan 05, 2020

Views: 3407      Jan 05, 2020

Views: 3389      Jan 05, 2020

Views: 3401      Jan 05, 2020

Views: 3386      Dec 30, 2019

Views: 3445      Dec 30, 2019

Views: 3415      Dec 30, 2019

Views: 3413      Dec 17, 2019

Views: 3388      Dec 17, 2019

Views: 3394      Dec 17, 2019

Views: 3381      Dec 17, 2019

Views: 3402      Dec 17, 2019

Views: 3404      Nov 27, 2019