rjqï uqyqKlg yeve;s fldKav fudaia;rhla


Aug 08, 2022    Views: 3475

rjqï uqyqKlg yeve;s fldKav fudaia;rhla

 iag%ේÜ wdldrfha È. fldKavhla we;s ÈhKshkaghs fï ,iaik fldKavd fudaia;rh' fuh W;aij wjia:djlg jf.au idudkH .ukl § jqj;a fhdod.kakg yelshs' n'''

 

iag%ේÜ wdldrfha È. fldKavhla we;s ÈhKshkaghs fï ,iaik fldKavd fudaia;rh' fuh W;aij wjia:djlg jf.au idudkH .ukl § jqj;a fhdod.kakg yelshs'


fnfyúkau ir, ú,dis;djla jQ fuh ysfia bÈßmi tla me;a;l isg miqmi ueo olajd f.d;d kej; f.;Su wdrïN l< me;af;au my;g hklï f.d;df.k wjikalr ;sfí' fuh jvd;a iqÿiq wjqreÿ 14 ) 19 jhia ldKavfha ÈhKshkaghs' ta jf.au rjqï yd wem,a yevhla we;s uqyqKlg iqkaor fmkqula f.k fohs' fuh dutch style braid wdldrfha ú,dis;djls'


fï i|yd fldKavh wjq,a yer fyd¢ka mSrd .kak' wxl 1 rEmh n,kak' oeka bÈßmi jï lk <Ûska idudkH fldKavh f.d;k wdldrhg flia fldgia ;=kla w,a,d fldKavh f.d;kak' fuys§ ysi bÈßmiska muKla fldKavh w,a,ñka rjqug ol=Kq mig hkf;la f.d;df.k .syska kej; jï me;a;g f.d;df.k tkak' jï mig f.;Sfï § fldKavd fldgia w,a,d .; hq;af;a my;ska we;s fldKavfhka muKhs' wxl 2" 3 yd 4 rEm foi ne,Sfuka fuh meyeÈ,s lr.; yelshs' bkamiqj wjidkhg my;g hklï f.d;df.k nQ,a nEkaâ tlla oud kSÜ lr.kak' n,kak" fudk;rï ,iaik o lshd' fuh Tfí ifydaoßhlg" fhfy<shlg oud w; fyd¢ka yqre lr.kak' Tn fjkqfjka oeóug Tjqkag o fï fudaia;rh f.d;d.kakd wdldrh lshd fokak'

Image

Views: 270      Nov 30, 2023

Views: 217      Nov 10, 2023

Views: 259      Nov 10, 2023

Views: 288      Nov 10, 2023

Views: 196      Nov 02, 2023

Views: 204      Nov 02, 2023

Views: 194      Oct 13, 2023

Views: 288      Oct 03, 2023

Views: 253      Sep 18, 2023

Views: 265      Sep 18, 2023

Views: 311      Aug 16, 2023

Views: 334      Aug 09, 2023

Views: 406      Aug 09, 2023

Views: 270      Aug 07, 2023

Views: 258      Jul 16, 2023

Views: 230      Jul 05, 2023

Views: 286      Jul 05, 2023

Views: 231      Jun 26, 2023

Views: 220      Jun 26, 2023

Views: 320      Jun 04, 2023