Nov 27, 2013    Views: 3119

idß ks¾udK

nQj,a,d lshkafk uqyqÿ m;=f,a Ôj;ajk ,iaik if;ls' thd ,iaikhs" ta;a ta jf.au álla kmqrehs' ta jqKdg fï nQj,a,d kï kmqre kE' thd ksid fï idßh;a f.dvla ,iaik fj,d' j¾K folla ñY%jqKq idßhg nQj,a,d ksid wuq;= iqkaor;ajhl=;a tl;= fj,d' yßu ,iaikhs fkao@

wjYH o%jH -

j¾K folla ñY% idß folla mjqv¾ fmakaÜ j¾K ;=kla
j¾K ;=kl iSl=úkaia
iafgdakaia j¾K lSmhla l¿ meye;s frÈ fldgila
m¾,aia" *eíßla .a¨ fudaia;rh ks¾udKh lruq'

m<uqfjkau idß 2 l f.k Tng leue;s wdldrhlg fldgia fjkalr .kak' fuu idß fol fldgia yhlg fjka lrf.k we;s w;r tu fldgia yh *eíßla .a¨ u.ska rgdjlg wkqj w,jd .kak' tfia w,jd .;a iEu uQÜgqjla Wäkau u,aá iafgdakaia w,jd yevlr .kak'

bkamiq l¿ meye;s frÈ fldgi f.k tys mjqv¾ fmakaÜ l%uhg w`.,a 1$2 ;Sre f,iska PdhdrEmfha wdldrhg fmakaÜ lrf.k tu má lmd idßfha ma,SÜj,g lvd fjkalr.;a fldgfia w`.,a ;=fkka ;=kg È. w;g w,jd tu má w.g j¾K 3 lu iSl=úkaia w,jd yevlr .kak'

bkamiq kej;;a l¿ meye;s froao u; mjqv¾ fmakaÜ u.ska nQj,af,la we|.kak' miqj tu nQj,a,d l¿ meye;s froafoka lmdf.k th idßfha fmdg fldgig w,jd .kak' oeka idßfha Wrysi isg mmqjg jefgk fldgi i|yd o fmr mßÈu nQj,a,l= l¿ meye;s froao u; we| lmd w,jd .kak' fuu nQj,a,ka fofokdu jgd j¾K ;=k udre lrñka iSl=úkaia w,jkak'

nQj,a,df.a weia i|yd l¿ iafgdakaia" m¾,aia" r;= iafgdakaia w,jd yevlr .kak' idßh jgd we;s rjqï fldgia iafgdakaia j,ska w,jkak' th ks¾udKhlr we;af;a uqyqÿ m;af,a isák i;=ka f,igh' fï ks¾udKh i|yd nQj,af,la fhdod .;a;o Tng wjYH mßÈ fudaia;rh fjkia lr.; yelshs'

fuu idß ks¾udKh lsÍfï§ .egÆjla we;sjQfjd;a 071-4086424 wxlfhka Ys,amsksh weu;sh yelsh'

,sõfõ Wohx.kS ,shkwdrÉÑ

ksrEmKh - uOqIdks

yev.ekaùu - iqërd ief,daka ys iqNdÈ ú;dkf.a

Pdhd - m%Nd;a rUqlaje,a,


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3126      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 15, 2020

Views: 3129      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3134      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3133      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3133      Oct 02, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3133      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3133      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3136      Jul 23, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019