Ladies Article
b;d,sfha úÈyg iame.á youq
Jul 05, 2016  Views 2547
Sep 21, 2013  Views 2618
ñ;Hd u; ksid ,xldfj orejka yß
Dec 16, 2012  Views 2676
Jan 21, 2013  Views 3473
ldka;djkag iEfok fhdaks lKavq frda.h
Jul 24, 2015  Views 3649
Jun 05, 2015  Views 2466
Jan 05, 2013  Views 2476
Aug 19, 2014  Views 2473
  Models mirror
Udari Nadishani
images (20)
Dilini Sureka
images (16)
Tharaka Probodani
images (19)
fallon chami
images (13)
  Song of the Day - Lyrics
Sinaha Ko Dan
Watena Kandulu Pisal
Mw Awrudu Kale [ Pal
Mulu Lowak
Nidukannae
hitha ridawana susum
  Films
Aaru
Abhinikmana Sinhala
Ammu Kollai Vazhakku
Pandi Oliperukki Nil
Talaash - Hindi Movi
Hotel De Kalabala 0
  Cartoons
WALAS MULLA-s3 (251)
Mini Toon Sinhala Ca
HADAWADA KELLO 2014-
SELLAM GEDARA 13
MAD 12-25
Silvester & Tweety 0
<
fidndoyu fjkqfjka lemù .,a .efyk iS;f,a ksrej;a jQ isiqúhla l< foa
Jan 02, 2018 03:35 pm
view 3534 times
0 Comments

fidndoyu fjkqfjka lemù .,a .efyk iS;f,a ksrej;a jQ isiqúhla l< foa

k;a;,a ieris,s i|yd jkdka;rj,ska .ia lemSug úfrdaOh mdñka ;reKshla ksrej;ska úfrdaO;djla oelajQ mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;snqKd'

fufia úfrdaO;djfha ksr; ù we;af;a reishdfõ b¾l=Üiala k.rfha úYaj úoHd, isiqúhl jk Liana Klevtsova keue;s ;reKshla'

oeä YS;, mjd fkd;lñka weh m%Odk jYfhka fuu úfrdaO;djh oelajQfha k;a;,a .ia fjkqfjka *¾ j¾.fha .ia lemSug tfrysjhs'


k;a;,a ieris,s lsÍug wjYH kï th iajdNdúlj mj;sk .ila fhdodf.k lrk f,i weh lshd isáfha úÿ,s nqnqÆj,ska ieriQ *¾ .ila wi< isgf.khs'

ksfji ieriSug wjYH kï we;s ;rï lD;%su .ia ñ,g .; yels njo weh mjid ;snqKd'

Liana ish ñ;=rka lsysm fofkl= iu.Û ksrej;a i;Hh kï tluq;=jla msysgqjdf.k we;s w;r by< hk f;,a ñ," i;a;aj ysxikh jeks lreKqj,g tfrysj o úfrdaO;dj, ksr; ù ;sfnkjd' 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips