Ladies Article
mßmamq iïfnda,
Dec 02, 2016  Views 863
OdkHj,ska yokak mq`tjka w¨;a lEu 3 la
Aug 25, 2017  Views 297
u|ireNdjh
Feb 26, 2013  Views 2656
Jun 02, 2013  Views 3553
Aug 15, 2014  Views 2499
Feb 14, 2013  Views 2442
Apr 25, 2013  Views 3002
Dec 10, 2013  Views 2513
  Models mirror
odel fashion show
images (30)
Sasanthi ayasekara
images (35)
Umayangana photos
images (24)
Yureni Noshika
images (25)
  Song of the Day - Lyrics
Gahaka Mal Pipila
Hamadama Hadana Sith
Landune
me tharam siyumalida
Oba Nathuwa Innna Ba
Pawanata Salena Domb
  Films
Wedding Dress
Ira Handa Yata
The Soul Guardians
Babara walalla Sinha
Mr Maharani Tamil Fu
Colour
  Cartoons
Rosa Achchi -14
NIM NETHI LOWA 24
DELHI SAFARI
BEN10 - (04)
WALAS MULLA-s3 (228)
Mini Toon Sinhala Ca
<
fidndoyu fjkqfjka lemù .,a .efyk iS;f,a ksrej;a jQ isiqúhla l< foa
Jan 02, 2018 03:35 pm
view 3712 times
0 Comments

fidndoyu fjkqfjka lemù .,a .efyk iS;f,a ksrej;a jQ isiqúhla l< foa

k;a;,a ieris,s i|yd jkdka;rj,ska .ia lemSug úfrdaOh mdñka ;reKshla ksrej;ska úfrdaO;djla oelajQ mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;snqKd'

fufia úfrdaO;djfha ksr; ù we;af;a reishdfõ b¾l=Üiala k.rfha úYaj úoHd, isiqúhl jk Liana Klevtsova keue;s ;reKshla'

oeä YS;, mjd fkd;lñka weh m%Odk jYfhka fuu úfrdaO;djh oelajQfha k;a;,a .ia fjkqfjka *¾ j¾.fha .ia lemSug tfrysjhs'


k;a;,a ieris,s lsÍug wjYH kï th iajdNdúlj mj;sk .ila fhdodf.k lrk f,i weh lshd isáfha úÿ,s nqnqÆj,ska ieriQ *¾ .ila wi< isgf.khs'

ksfji ieriSug wjYH kï we;s ;rï lD;%su .ia ñ,g .; yels njo weh mjid ;snqKd'

Liana ish ñ;=rka lsysm fofkl= iu.Û ksrej;a i;Hh kï tluq;=jla msysgqjdf.k we;s w;r by< hk f;,a ñ," i;a;aj ysxikh jeks lreKqj,g tfrysj o úfrdaO;dj, ksr; ù ;sfnkjd' 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips