Ladies Article
uElr,a fudacq m%Œ; rifhka
Apr 09, 2015  Views 2752
Sep 25, 2014  Views 2747
ñrsia l=vq f.oroSu yod.uq
Jul 18, 2015  Views 2743
Sep 09, 2012  Views 2745
ksfrda.S flia l,Tlg f.oroSu i;aldr
Aug 12, 2015  Views 2743
Jun 08, 2015  Views 2759
riu ri ler Y% fmar u
Jul 05, 2016  Views 2752
Dec 20, 2012  Views 2746
  Models mirror
ashiya dassanayake
images (49)
Gayesha Perera new
images (29)
Mr and Miss Leo
images (35)
GAYESHA PERERA
images (22)
  Song of the Day - Lyrics
Nathi Wenna Deyak Na
Athagili Alla Tharuk
Sundarathwayen Piri
Sadi Ran Abaranin Ri
Gahaka Mal Pipila
Asuweda Kawrun Ho Ob
  Films
Mille Soya
Kajraare Full
Heart Attack
PETER ONE
The Tiger Blade 2005
Hate Story 2
  Cartoons
CHUTTE-10
Panchappu Sinhala C
SCOOBY DOO (228) 201
Chandi Sinhala Carto
Keley Pojjey -06
Kadiyai Thadiyai Sin
<
fidndoyu fjkqfjka lemù .,a .efyk iS;f,a ksrej;a jQ isiqúhla l< foa
Jan 02, 2018 03:35 pm
view 3693 times
0 Comments

fidndoyu fjkqfjka lemù .,a .efyk iS;f,a ksrej;a jQ isiqúhla l< foa

k;a;,a ieris,s i|yd jkdka;rj,ska .ia lemSug úfrdaOh mdñka ;reKshla ksrej;ska úfrdaO;djla oelajQ mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;snqKd'

fufia úfrdaO;djfha ksr; ù we;af;a reishdfõ b¾l=Üiala k.rfha úYaj úoHd, isiqúhl jk Liana Klevtsova keue;s ;reKshla'

oeä YS;, mjd fkd;lñka weh m%Odk jYfhka fuu úfrdaO;djh oelajQfha k;a;,a .ia fjkqfjka *¾ j¾.fha .ia lemSug tfrysjhs'


k;a;,a ieris,s lsÍug wjYH kï th iajdNdúlj mj;sk .ila fhdodf.k lrk f,i weh lshd isáfha úÿ,s nqnqÆj,ska ieriQ *¾ .ila wi< isgf.khs'

ksfji ieriSug wjYH kï we;s ;rï lD;%su .ia ñ,g .; yels njo weh mjid ;snqKd'

Liana ish ñ;=rka lsysm fofkl= iu.Û ksrej;a i;Hh kï tluq;=jla msysgqjdf.k we;s w;r by< hk f;,a ñ," i;a;aj ysxikh jeks lreKqj,g tfrysj o úfrdaO;dj, ksr; ù ;sfnkjd' 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips