yeuodu ug yhshla Wfka Tnhs'' wo oji ug iod wurKshhs


Aug 12, 2019 10:30 pm    Views: 5859


yeuodu ug yhshla Wfka Tnhs'' wo oji ug iod wurKshhs - újdy ixj;airh ojfia ckm%sh .dhk Ys,amS frdfïIa iq.;md, uqyqKq fmdf;a oeuQ igyk

ckm%sh .dhk Ys,amS frdfïIa iq.;md, " úkaOHd ´ud,s fyar;a iu.Û újdy Èúhg msúi wo Èkg jir 07la imsfrkjd'

Tjqka fofokdf.a fuu újdy ixj;airh fjkqfjka Tyq ish uqyqKq fmdf;a u;l igykla ;nd ;sfnkjd'

óg wjqreÿ 7 lg l,ska wo jf.a ojil wms fokakd tl .ukla hkak w;sk; .;af;a yeuodu ug yhshla Wfka Tnhs'' wo oji ug iod wurKshhs, hkqfjka ;enQ tu igyfka Tyq ish ux., PdhdrEmhlao tlalr ;sfnkjd'


tu igyk my;ska n,kak
Image

Views: 123  Mar 26, 2020

Views: 275  Mar 26, 2020

Views: 646  Mar 24, 2020

Views: 201  Mar 24, 2020

Views: 170  Mar 24, 2020

Views: 255  Mar 24, 2020

Views: 775  Mar 19, 2020

Views: 515  Mar 19, 2020

Views: 118  Mar 19, 2020

Views: 63  Mar 19, 2020

Views: 921  Mar 15, 2020

Views: 828  Mar 13, 2020

Views: 142  Mar 13, 2020

Views: 82  Mar 13, 2020

Views: 6020  Mar 05, 2020

Views: 5924  Mar 05, 2020

Views: 5887  Mar 05, 2020

Views: 5902  Mar 01, 2020

Views: 5937  Mar 01, 2020

Views: 5920  Feb 28, 2020

Views: 5875  Feb 28, 2020

Views: 5876  Feb 28, 2020

Views: 5912  Feb 22, 2020

Views: 5934  Feb 20, 2020

Views: 5885  Feb 20, 2020