;j;a fldfrdakd frda.Ska 73la


Oct 17, 2020 05:54 pm    Views: 5882

;j;a fldfrdakd frda.Ska 73la

kj fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ ;j;a wdidÈ;hska 73 fofkl= jd¾;d ù we;s nj hqo yuqodm;s Æ;skka ckrd,a Yfõkao% is,ajd m%ldY lr isákjd'

fuf,i jd¾;d jQ wdidÈ;hska f.ka fofofkl= ksfrdaOdhk uOHia:dk ;=,ska o fiiq 71la fokd we.¿ï lïy,a fiajlhskaf.a wdY%s;hska nj yuqodm;sjrhd i|yka lf<a'

fï jk úg ñkqjkaf.dv fldfrdakd fmdl=r wdY%s;j jd¾;d jk iuia; wdidÈ;hska ixLHdj 1974la jkjd'

Image

Views: 352  Nov 22, 2020

Views: 6408  Nov 19, 2020

Views: 6005  Nov 19, 2020

Views: 6114  Nov 19, 2020

Views: 5971  Nov 16, 2020

Views: 5926  Nov 12, 2020

Views: 5896  Nov 09, 2020

Views: 5900  Nov 09, 2020

Views: 5907  Nov 02, 2020

Views: 5896  Oct 30, 2020

Views: 5886  Oct 25, 2020

Views: 5884  Oct 22, 2020

Views: 5881  Oct 18, 2020

Views: 5891  Oct 17, 2020

Views: 5887  Oct 17, 2020

Views: 5885  Oct 13, 2020

Views: 5891  Oct 13, 2020

Views: 5887  Oct 09, 2020

Views: 5882  Oct 09, 2020

Views: 5879  Oct 09, 2020

Views: 5883  Oct 06, 2020