wÔ¾Khg" nv mqrjd oeóug wifudao.ï


Oct 25, 2016    Views: 2908

wÔ¾Khg" nv mqrjd oeóug wifudao.ï

T!Iëh jákdlu b;d by< w.hla .kakd wifudao.ï lgql rifhka ;sfnk w;r WIaK .=Kh mj;S' jir mqrdu u,a yg.kakd neúka w,xldrh msKsi o jeúh yelshs' wifudao.ï úfYaIfhkau wdydr reÑh jeä lrk Ydlhls' ms; j¾Okh lrk neúka nfâ lelal=ug iqÿiqh' wÔ¾Kh" nv mqrjd oeóu" mKq frda. i|yd wifudao.ï fnfyúka .=Kodhl fjhs' .=,au frda. ^idudkHfhka nv fmr,Su ksid we;sjk ;;a;ajh& fyda wêl fõokdjg wifudao.ï jákd Tiqjls'

jd; kdYl wifudao.ï mdpkh" yd wdudY.; frda. wdÈhg .=Kodhl fjhs' fiï frda. i|yd Ndú;d lrkq ,nhs' wifudao.ï uõlsß wvq lsÍug fya;=jk ksid lsßfok uõjrekag iqÿiq ke;' yDoh W;af;ackh lrhs'

oyäh ckkh lsÍfï .=Kh mj;S' iug ys;lrhs' ifï frda. ÿre lrhs' YÍrfha ÿ.|g weg we,a Èfhka wUrd wdf,am lsÍfuka isref¾ ÿ.| ÿre lrhs' ia:dksl fõokdj,g ndysr jYfhka wifudao.ï weg pQ¾Kh we,a Èfhka wUrd wdf,am lsÍu ;=<ska iqj fõ'

wifudao.ï weg fmd,a lsfrka wUrd .Eu jvd;a iqÿiqhs' ;reK úfha§ fndfyda úg wìka ld u;aùfuka we;sjk úig wifudao.ï pQ¾Kh f,ay lsÍu iqÿiqhs' fuys§ u;a .;sh wvqù h:d ;;a;ajhg m;afõ' wìkaj,g weíneys jQ whg wifudao.ï weg pQ¾Kh Ndú;d lsÍfuka tu weíneys jQ ;;a;ajfhka uÛyrjd .ekSug mq¿jk'

fiï f.äj,g wifudao.ï weg ;ïnd W.=r fia§fuka iykhla ,nd.; yelshs'

ishÆu iajdi frda.^y;sh" weÿu&j,g wifudao.ï weg mqÆiaid ÿï we,a,Sfuka iajikh myiq jk w;r fiu nqre,a ù msgù hhs' mKq frda." wÔ¾K".%yks frda." w;Sidr" jd; frda." wï, wÔrK wdÈhg Tiqjla jYfhka fhdokq ,efí'

wifudao.ï wêl f,i wdydrhg .ekSu iqÿiq ke;af;a ysiroh" jukh" w;Sidrh" yqiau .ekSfï wmyiqj we;súh yels neúks' wifudao.ï iam%S;= l=vd <uqkaf.a wdudYhl jd; frda. yd wÔ¾K wdÈhg iqÿiqu fnfy;ls'


Image

Views: 35      Feb 20, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 133      Jan 05, 2020

Views: 119      Jan 05, 2020

Views: 118      Jan 05, 2020

Views: 144      Dec 30, 2019

Views: 97      Dec 30, 2019

Views: 74      Dec 30, 2019

Views: 136      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 117      Dec 17, 2019

Views: 115      Dec 17, 2019

Views: 103      Dec 17, 2019

Views: 195      Nov 27, 2019

Views: 202      Nov 27, 2019

Views: 264      Oct 22, 2019

Views: 270      Oct 14, 2019

Views: 234      Oct 14, 2019

Views: 256      Oct 02, 2019

Views: 278      Oct 02, 2019

Views: 325      Sep 23, 2019

Views: 255      Sep 23, 2019

Views: 280      Sep 23, 2019

Views: 282      Sep 19, 2019

Views: 262      Sep 19, 2019

Views: 311      Sep 04, 2019

Views: 293      Sep 04, 2019

Views: 340      Aug 05, 2019

Views: 390      Jul 23, 2019

Views: 419      Jul 15, 2019

Views: 395      Jul 15, 2019

Views: 411      Jul 13, 2019

Views: 631      Jul 08, 2019

Views: 413      Jul 08, 2019

Views: 447      Jul 04, 2019

Views: 454      Jun 28, 2019

Views: 406      Jun 28, 2019

Views: 408      Jun 28, 2019

Views: 412      Jun 28, 2019

Views: 416      Jun 28, 2019