W;aij i|yd í,jqia ú,dis;d


Aug 15, 2018    Views: 3119

W;aij i|yd í,jqia ú,dis;d


fuys bÈßm;a lr we;s W;aij wjia:djka i|yd yev.ekaúh yels í,jqia ks¾udK ks;r fofõ‍f,a olakg fkd,efnk fudaia;r rgdjka lSmhls' fï i|yd §ma;sfhka wvq úksúoNdjfhka fyì ,d j¾K fhdod .kafka kï jeä w,xldrhla ks¾udKhg tla lr .; yelsh' tu.ska we÷ug ieye,aÆ njla iy wdl¾I”h fmkqula tlajkjd muKla fkdj we÷ug jákd fmkqulao ,efí'


fujeks ks¾udK fhdjqka úfha miqjk ;reKshka i|yd jvd;a iqÿiq jk w;r" isyska isrerla we;s wh i|yd jvd;a WÑ;fõ' we÷ï ks¾udK l,dfõ iqúfYaIS ks¾udK w;f¾ ie,lsh yels fujeks we÷ï fjf<|mf<a wêl ñ, .Kka hgf;a wf,ú fõ' we÷ï ks¾udK Ys,amsfhl=g fujeks we÷ï ks¾udK ;=<ska Tjqkaf.a olaI;djh uekúka t<soelaúh yel'
´kEu we÷ï ks¾udKhla i|yd


ksis j¾K fh§u ;=<ska Bg
iqúfYaIS;djhla tlal< yels nj Tng fu;=<ska wjfndaO lr.; yel' j¾;udkfha we÷ï ks¾udKlrKhg fhduqùu m%p,s; ù we;af;a ;ukaf.a we÷ï ;ukagu ksulr .ekSug;a" tu.ska b;d fyd| /lshd wjia:djka ,nd .ekSug yels ksid;a fu;=<ska úYd, wd;au;Dma;shla ,eìh yels ksid;ah'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3126      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 15, 2020

Views: 3129      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3134      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3133      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3133      Oct 02, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3133      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3133      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3136      Jul 23, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019